Anmäla om oro för barn som far illa

LÄS MER

En orosanmälan som kommer in till socialkontorets e-tjänst eller via mejl hanteras enbart under kontorstid, kl. 08.00-16.00.  Om du gör en orosanmälan vid en annan tidpunkt handlägger vi inte den förrän kommande arbetsdag. Om du efter kontorstid har en akut oro kontaktar Socialjouren i Göteborg tel. 031-365 87 00 eller SOS Alarm (112).

Alla som misstänker att ett barn eller en ungdom far illa och behöver skydd ska anmäla detta till Individ & Familjeomsorgen i Kungsbacka kommun. I socialtjänstlagen 14 kap 1 § står det: ”Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden”.

Nu finns det en e-tjänst för att förenkla för dig som ska göra en anmälan om oro för ett barn som kanske far illa. Med e-tjänsten blir anmälan mer rättssäker och det blir mindre utrymme för missförstånd. 

Hur gör jag en anmälan?

Du kan alltid vända dig till socialtjänsten för att rådgöra i frågor som rör barn och ungdomar, även innan du gör en anmälan. Oavsett om du som anmäler är en privatperson eller arbetar inom verksamheter med anmälnings- och uppgiftsskyldighet finns möjlighet att först rådgöra med socialtjänsten utan att nämna barnets namn. Din oro behöver inte vara bekräftad, det räcker med en misstanke.

Vad händer efter att jag har gjort en orosanmälan?

Samma dag som vi tar emot din orosanmälan gör vi en skyddsbedömning för att se om barnet är i behov av omedelbart skydd eller inte. Vi har fjorton dagar på oss att besluta om vi ska inleda en utredning eller inte. Vid akuta fall inleder vi en utredning samma dag som orosanmälan kommer in. En utredning ska vara slutförd inom fyra månader.

Du som jobbar med barn och ungdomar

Du som jobbar med barn och unga är skyldig att omgående göra en orosanmälan till socialtjänsten om du misstänker eller får kännedom om att ett barn eller ungdom far illa. Anmälningsplikten gäller alla verksamheter som jobbar med barn och ungdomar, till exempel sjukvård, förskola, skola och polis. Du som är anmälningsskyldig skickar en skriftlig anmälan till socialtjänsten, men du ska också ringa om du känner akut oro. Du som är anmälningsskyldig och gör en orosanmälan kan inte vara anonym.

Du som är privatperson

Är du privatperson måste du inte anmäla, men om du i din vardag kommer i kontakt med barn och ungdomar som du känner oro för, ska du helst anmäla misstanke om barn som far illa till socialtjänsten.

Du som vill vara anonym

Du som privatperson kan välja att vara anonym när du gör en orosanmälan. Om du däremot i ditt yrke arbetar med barn eller unga kan du enligt lag inte vara anonym. Vill du vara anonym, tänk på att inte uppge ditt namn eller mailadress i kontakt med oss.

Misstanke om våld och övergrepp

Misstänker du att ett barn utsätts för våld eller andra övergrepp, eller att barnet eller den unge ser och upplever våld eller andra övergrepp inom familjen? Då kan det vara bäst att inte informera föräldern om dina misstankar till att börja med. Det beror på att vi först vill kunna bedöma eventuellt behov av skydd. Är du osäker på hur du ska gå tillväga? Rådgör med oss på mottagningsenheten barn och unga.

Anmäl även nya viktiga uppgifter

Om du får kännedom om nya och viktiga uppgifter efter att du har gjort en anmälan, ska du helst anmäla den nya oron. Tänk på att en anmälan inte alltid leder till att en familj tackar ja till erbjudandet om stöd från socialtjänsten. Socialtjänstlagen bygger till stor del på frivillighet och det är bara i allvarliga fall som det kan bli aktuellt med någon tvångsåtgärd.

Observera att e-tjänsten avslutas automatiskt efter 60 minuters inaktivitet, det vill säga när du inte har klickat dig fram mellan sidorna i e-tjänsten på en timme.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten