Lämna inkomstuppgift för avgift för vård- och omsorg

LÄS MER

Blanketten inkomstförfrågan fylls i för att Kungsbacka kommun ska kunna beräkna din avgift för vård- och omsorg utefter dina inkomster och utgifter. Är du gift ska inkomster för båda makarna fyllas i oavsett om det bara är den ena parten som har insatser. Det är frivilligt att lämna inkomstförfrågan och vill du avstå från att ange ekonomiska förhållanden så kryssar du bara i angiven ruta för detta på blanketten, skriver datum och din namnunderskrift. Väljer du att inte skicka in inkomstförfrågan debiteras du enligt maxtaxan. Du kan alltid själv välja att övergå från maxtaxa genom att fylla i en ny inkomstförfrågan. Ifyllda blanketterna återsänds snarast i bifogat svarskuvert inom 21 dagar från den dagen du mottagit inkomstförfrågan. Det är viktigt att du återsänder inkomstförfrågan för att avgiften ska kunna beräknas. Om du inte gör det - eller om du inte vill medverka till att lämna in begärda uppgifter - kommer en avgift att tas ut enligt avgiftstaket för maxtaxan, utan någon prövning mot avgiftsutrymme/förbehållsbelopp.
(Avgiftstaket för maxtaxan i 2022 års prisnivå är 2 170 kr/månad.)

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-83 40 00
www.kungsbacka.se