Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (52)

  • Anmäla dagvattenanläggning

   Om du ska anordna eller ändra en dagvattenanläggning eller anläggning för att ta hand om eller rena dagvatten eller liknande, ska du anmäla det till kommunen.

   Om du ska anordna eller ändra en dagvattenanläggning eller anläggning för att ta hand om eller rena dagvatten eller liknande, ska du anmäla det till kommunen.

  • Anmäla egen varmkompost

   Här anmäler du om du vill börja kompostera ditt matavfall.

   Här anmäler du om du vill börja kompostera ditt matavfall.

  • Anmäla installation av fett- eller oljeavskiljare

   Om du bedriver en verksamhet där fett eller olja riskerar att hamna i avloppsledningarna måste du installera en fett- eller oljeavskiljare och anmäla det till kommunen.

   Om du bedriver en verksamhet där fett eller olja riskerar att hamna i avloppsledningarna måste du installera en fett- eller oljeavskiljare och anmäla det till kommunen.

  • Anmäla installation av värmepumpsanläggning

   Här kan du registrera din värmepump, bergvärme, ytjordvärme eller ytvattenvärme.

   Här kan du registrera din värmepump, bergvärme, ytjordvärme eller ytvattenvärme.

  • Anmäla installation eller avinstallation av cistern

   Ska du installera en cistern för eldningsolja eller diesel? Eller har du en cistern som ska tas ur bruk. Använd vår e-tjänst för hantering av ditt ärende.

   Ska du installera en cistern för eldningsolja eller diesel? Eller har du en cistern som ska tas ur bruk. Använd vår e-tjänst för hantering av ditt ärende.

  • Anmäla om tillsyn enligt plan- och bygglagen

   Om du misstänker att någon har byggt utan bygglov eller upptäcker en ovårdad tomt kan du anmäla det till kommunen.

    

   Om du misstänker att någon har byggt utan bygglov eller upptäcker en ovårdad tomt kan du anmäla det till kommunen.

    

  • Anmäla ÅVC-kort för besök hos Vivab

   Du kan lämna avfall på återvinningscentralerna i Varberg och Falkenberg med ditt återvinningskort från Kungsbacka. Men du måste anmäla ditt återvinningskort i vår e-tjänst först.

   Du kan lämna avfall på återvinningscentralerna i Varberg och Falkenberg med ditt återvinningskort från Kungsbacka. Men du måste anmäla ditt återvinningskort i vår e-tjänst först.

  • Anmäla översvämning i bostad

   Anmälan är ett underlag för utredning av kondition och funktion av det kommunala avloppsnätet med syfte att förhindra liknande olägenheter i framtiden.

   Anmälan är ett underlag för utredning av kondition och funktion av det kommunala avloppsnätet med syfte att förhindra liknande olägenheter i framtiden.

  • Ansöka om boendeparkering

   Boendeparkering finns i följande områden: Centrum, Västra villastaden, Tingberget, Hammerö, Signeskulle, Kolla parkstad, Östra villastaden och Björkris.

   Boendeparkering finns i följande områden: Centrum, Västra villastaden, Tingberget, Hammerö, Signeskulle, Kolla parkstad, Östra villastaden och Björkris.

  • Ansöka om eget omhändertagande av slam, fekalier eller urin

   Det krävs en dispens för att du själv ska få ta hand om ditt avfall från slam, fekalier eller urin. Dispensen är personlig och följer inte fastigheten.

   Det krävs en dispens för att du själv ska få ta hand om ditt avfall från slam, fekalier eller urin. Dispensen är personlig och följer inte fastigheten.

  • Ansöka om enskilt avlopp

   Här kan du ansöka eller anmäla om att få inrätta en ny enskild avloppsanläggning eller ändra en befintlig enskild avloppsanläggning.

   Här kan du ansöka eller anmäla om att få inrätta en ny enskild avloppsanläggning eller ändra en befintlig enskild avloppsanläggning.

  • Ansöka om förlängt intervall för slamtömning

   Du som har en låg belastning på din avloppsanläggning och som inte behöver ha en årlig slamtömning kan ansöka om att få ett förlängt intervall för slamtömning.

   Du som har en låg belastning på din avloppsanläggning och som inte behöver ha en årlig slamtömning kan ansöka om att få ett förlängt intervall för slamtömning.

  • Ansöka om gångavstånd för sopkärl

   Här kan du ansöka om att ditt sopkärl ska hämtas på en annan plats än den nuvarande.

   Här kan du ansöka om att ditt sopkärl ska hämtas på en annan plats än den nuvarande.

  • Ansöka om lekplatsbidrag

   Vägföreningar kan söka bidrag för upprustning av lekplatser. Nämnden för Teknik anslår 200 000 kronor per år till detta. Bidraget avser lekplatser som är allmänna och som tydligt framstår som allmänna.

   Vägföreningar kan söka bidrag för upprustning av lekplatser. Nämnden för Teknik anslår 200 000 kronor per år till detta. Bidraget avser lekplatser som är allmänna och som tydligt framstår som allmänna.

  • Ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

   För dig som behöver ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad finns här två blanketter - en för att ansöka om själva tillståndet och en för läkarintyg som ska bifogas med ansökan.

   För dig som behöver ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad finns här två blanketter - en för att ansöka om själva tillståndet och en för läkarintyg som ska bifogas med ansökan.

  • Ansöka om planbesked

   Du som vill bygga något som förutsätter en ny detaljplan, ändringar av den befintliga detaljplanen eller upphävande av en plan kan ansöka om planbesked. Då får du svar på om kommunen har för avsikt att påbörja ett planarbete eller inte.

   Du som vill bygga något som förutsätter en ny detaljplan, ändringar av den befintliga detaljplanen eller upphävande av en plan kan ansöka om planbesked. Då får du svar på om kommunen har för avsikt att påbörja ett planarbete eller inte.

  • Ansöka om strandskyddsdispens

   Ibland finns det skäl som gör att du kan få dispens från strandskyddet. I de flesta fall ansöker du om dispens hos byggnadsnämnden. 

   Ibland finns det skäl som gör att du kan få dispens från strandskyddet. I de flesta fall ansöker du om dispens hos byggnadsnämnden. 

  • Ansöka om särskilt vägbidrag

   Bidrag för gång- och cykelfrämjande åtgärder och ombyggnader som avser att höja trafiksäkerheten.

   Bidrag för gång- och cykelfrämjande åtgärder och ombyggnader som avser att höja trafiksäkerheten.

  • Ansöka om tillstånd att använda gemensamt sopkärl

   Innehavarna av två, tre eller fyra närbelägna fastigheter kan gå samman och dela på en sopbehållare, om ingen behöver gå längre än 300 meter från sin ytterdörr till sopbehållaren.

   Innehavarna av två, tre eller fyra närbelägna fastigheter kan gå samman och dela på en sopbehållare, om ingen behöver gå längre än 300 meter från sin ytterdörr till sopbehållaren.

  • Ansöka om tillstånd inom vattenskyddsområde

   Ansök som tillstånd för cistern, djurhållning och växtnäring, verksamhet eller åtgärd, spridning av bekämpningsmedel.

   Ansök som tillstånd för cistern, djurhållning och växtnäring, verksamhet eller åtgärd, spridning av bekämpningsmedel.

  • Ansöka om utstakning i egen regi

   Ansöka om utstakning i egen regi

   Ansöka om utstakning i egen regi

  • Ansöka om vägbidrag

   På det vägnät där kommunen eller Trafikverket inte har ansvaret sköts vägarna av enskilda väghållare.

   På det vägnät där kommunen eller Trafikverket inte har ansvaret sköts vägarna av enskilda väghållare.

  • Ansöka om återvinningskort

   För att lämna avfall på en återvinningscentral i Kungsbacka behöver du ett återvinningskort.

   För att lämna avfall på en återvinningscentral i Kungsbacka behöver du ett återvinningskort.

  • Ansöka om öppningstillstånd/TA-planer

   Om du ska utföra arbete i trafiken måste du ofta både ha ett så kallat öppningstillstånd för att få gräva samt lämna in en trafikanordningsplan till kommunen.

   Om du ska utföra arbete i trafiken måste du ofta både ha ett så kallat öppningstillstånd för att få gräva samt lämna in en trafikanordningsplan till kommunen.

  • Begära slutbesked för ärende som kräver bygg-, mark- eller rivningslov eller anmälan

   Har du byggt klart?
   Innan du flyttar in eller börjar använda din byggnad behöver du få ett slutbesked.

   Har du byggt klart?
   Innan du flyttar in eller börjar använda din byggnad behöver du få ett slutbesked.

  • Begära startbesked för ärende som kräver bygg-, mark- eller rivningslov eller anmälan

   För ärenden som kräver bygg-, mark- eller rivningslov eller anmälan får du inte påbörja arbetena förrän du fått ett startbesked.

   För ärenden som kräver bygg-, mark- eller rivningslov eller anmälan får du inte påbörja arbetena förrän du fått ett startbesked.

  • Beställa karta för bygglov, marklov och anmälan

   När du söker bygglov, marklov eller gör en anmälan ska du lämna in en situationsplan. Beroende på vad du ska bygga och var du bor ska situationsplanen antingen ritas på kommunens nybyggnadskarta eller kartunderlag.

   När du söker bygglov, marklov eller gör en anmälan ska du lämna in en situationsplan. Beroende på vad du ska bygga och var du bor ska situationsplanen antingen ritas på kommunens nybyggnadskarta eller kartunderlag.

  • Beställa nytt avfallsabonnemang

   Beställ nytt avfallsabonnemang.

   Beställ nytt avfallsabonnemang.

  • Dokumentera för fastighetsägare

   Blanketter för inventering, anmälan och dokumentation.

   Blanketter för inventering, anmälan och dokumentation.

  • Flytta eller byta ägare på fastighet med avfallsabonnemang

   Om du flyttar eller om fastigheten byter ägare måste du anmäla detta.

   Om du flyttar eller om fastigheten byter ägare måste du anmäla detta.

  • Fylla i kontrollplan vid byggåtgärder

   Kontrollplaner för eldstad, ventilation, rivning, bärande konstruktion, enkla åtgärder till exempel mindre tillbyggnader, komplementsbyggnader och takkupa

   Kontrollplaner för eldstad, ventilation, rivning, bärande konstruktion, enkla åtgärder till exempel mindre tillbyggnader, komplementsbyggnader och takkupa

  • Komplettera ditt pågående byggärende

   I denna tjänst kan du komplettera ditt ärende.

   I denna tjänst kan du komplettera ditt ärende.

  • Lämna svar vid grannehörande

   Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

   Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

  • Lämna synpunkter på detaljplan eller planprogram

   Du har möjlighet att påverka kommunens planering genom att tycka till när en ny plan tas fram.

   Du har möjlighet att påverka kommunens planering genom att tycka till när en ny plan tas fram.

  • Lämna uppgifter om kontrollansvarig

   Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid arbetsplatsbesöket.

   Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid arbetsplatsbesöket.

  • Redovisa uppgifter om enskild avloppsanläggning

   Inför kommunens tillsyn av små avlopp vill vi att du lämnar in uppgifter om din avloppsanläggning och redovisar hur du sköter anläggningen.

    

   Inför kommunens tillsyn av små avlopp vill vi att du lämnar in uppgifter om din avloppsanläggning och redovisar hur du sköter anläggningen.

    

  • Se faktura, ändra kärlstorlek och se hämtschema för avfallshantering

   Du som fastighetsägare väljer vilken typ av renhållningsabonnemang du vill ha. 

    

   Du som fastighetsägare väljer vilken typ av renhållningsabonnemang du vill ha. 

    

  • Skicka meddelande till handläggare i ett pågående byggärende

   Lämna ett meddelande till din handläggare.

   Lämna ett meddelande till din handläggare.

  • Söka bostad genom bostadsförmedlingen

   Kungsbacka kommuns bostadsförmedling har en egen hemsida där du kan registrera dig för att ställa dig i bostadskö, söka lediga lägenheter och läsa mer om hur bostadsförmedlingen fungerar.

   Kungsbacka kommuns bostadsförmedling har en egen hemsida där du kan registrera dig för att ställa dig i bostadskö, söka lediga lägenheter och läsa mer om hur bostadsförmedlingen fungerar.

  • Söka bygglov och göra anmälan

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

  • Söka tillfälligt uppehåll av sophämtning och/eller slamtömning

   Om en bebyggd fastighet ska stå helt oanvänd en längre tid går det att ansöka om uppehåll i sophämtning och slamsugning.

   Om en bebyggd fastighet ska stå helt oanvänd en längre tid går det att ansöka om uppehåll i sophämtning och slamsugning.

  • Ta del av beslut som granne eller sakägare i byggärende

   Här kan du som granne eller sakägare ta del av beslut i din grannes ärende.

   Här kan du som granne eller sakägare ta del av beslut i din grannes ärende.

  • Ta del av beslut som sökande eller kontrollansvarig i byggärende

   Här kan du som sökande eller kontrollansvarig ta del av beslut i dina ärenden.

   Här kan du som sökande eller kontrollansvarig ta del av beslut i dina ärenden.

  • Uppdatera lägenhetsregister för flerbostadshus

   Du som äger flerbostadshus eller småhus med fler än en lägenhet är skyldig att lämna uppgifter till kommunen när det sker förändringar i ditt lägenhetsbestånd.

   Du som äger flerbostadshus eller småhus med fler än en lägenhet är skyldig att lämna uppgifter till kommunen när det sker förändringar i ditt lägenhetsbestånd.

  • Yttra sig som granne vid borrning av bergvärme

   Du har endast yttranderätt och ingen vetorätt över värmepumpsinstallationen. Dock har du rätt att överklaga beslutet om du haft synpunkter i ärendet.

   Du har endast yttranderätt och ingen vetorätt över värmepumpsinstallationen. Dock har du rätt att överklaga beslutet om du haft synpunkter i ärendet.

  Visa allaVisa färre

  Gator, trafik och utemiljö (5)

  Kommun och politik (11)

  • Ansöka om autogiro

   Du anmäler hos din internetbank om att du vill betala dina fakturor från kommunen med autogiro. Du kan också anmäla via blanketten ovan.

   Du anmäler hos din internetbank om att du vill betala dina fakturor från kommunen med autogiro. Du kan också anmäla via blanketten ovan.

  • Ansöka om stipendium ur Hallgrens och Gagnells fond

   Fonden syftar till att stötta utbildning. Stödet ska gå till ungdomar från Kungsbacka kommun som går på gymnasiet, universitet, högskola eller motsvarande högre utbildning och som bedöms ha särskilt behov av ekonomiskt stöd.

   Fonden syftar till att stötta utbildning. Stödet ska gå till ungdomar från Kungsbacka kommun som går på gymnasiet, universitet, högskola eller motsvarande högre utbildning och som bedöms ha särskilt behov av ekonomiskt stöd.

  • Ansöka om stipendium ur stiftelsen Arvid och Hildur Anderssons donationsfond

   Stiftelsen Arvid och Hildur Anderssons donation ska årligen användas till utbildning av ungdom och vård av äldre, sjuka och/eller personer med funktionsnedsättning i Släps församling.

   Stiftelsen Arvid och Hildur Anderssons donation ska årligen användas till utbildning av ungdom och vård av äldre, sjuka och/eller personer med funktionsnedsättning i Släps församling.

  • Använda dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen

   Här kan du begära ut information om vilka personuppgifter Kungsbacka kommun behandlar om dig. Du kan även begära att få felaktiga personuppgifter rättade, återkalla samtycke eller utföra andra begäranden som handlar om dina rättigheter vid Kungsbacka kommuns hantering av dina personuppgifter.

   Här kan du begära ut information om vilka personuppgifter Kungsbacka kommun behandlar om dig. Du kan även begära att få felaktiga personuppgifter rättade, återkalla samtycke eller utföra andra begäranden som handlar om dina rättigheter vid Kungsbacka kommuns hantering av dina personuppgifter.

  • Ge samtycke till behandling av personuppgifter

   Här ger du som politiker ditt samtycke till behandling av personuppgifter om dig i förtroendemannaregistret och på Kungsbacka kommuns hemsida.

   Här ger du som politiker ditt samtycke till behandling av personuppgifter om dig i förtroendemannaregistret och på Kungsbacka kommuns hemsida.

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv och arbete (21)

  Visa allaVisa färre

  Omsorg, stöd och hjälp (21)

  • Ansöka om insatser för vård och omsorg

   Du har enligt Socialtjänstlagen rätt till bistånd för dina behov om de inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndet ska ge dig en skälig levnadsnivå. Kommunen har möjlighet att utforma verksamhet och bistånd enligt lokala förutsättningar och behov.

   Du har enligt Socialtjänstlagen rätt till bistånd för dina behov om de inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndet ska ge dig en skälig levnadsnivå. Kommunen har möjlighet att utforma verksamhet och bistånd enligt lokala förutsättningar och behov.

  • Ansöka om kommunalt bostadstillägg

   Du som har hyreskontrakt i bostad med särskild service i Kungsbacka kommun kan ansöka om kommunalt bostadstillägg.

   Du som har hyreskontrakt i bostad med särskild service i Kungsbacka kommun kan ansöka om kommunalt bostadstillägg.

  • Ansöka om korttidstillsyn

   Du som är förälder till ett barn eller ungdom över 12 år med en funktionsnedsättning kan få hjälp med att se efter ditt barn före och efter skoltid och under lov.

   Du som är förälder till ett barn eller ungdom över 12 år med en funktionsnedsättning kan få hjälp med att se efter ditt barn före och efter skoltid och under lov.

  • Ansöka om socialpsykiatriskt stöd

   Kungsbacka kommun erbjuder omsorg, stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning, sjukdom eller skada.

   Kungsbacka kommun erbjuder omsorg, stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning, sjukdom eller skada.

  • Ansöka om stipendium ur Erik Hjälmlövs stiftelse

   Erik Hjälmlövs stiftelse ska varje år dela ut pengar till personer med fysisk funktionsnedsättning.

   Erik Hjälmlövs stiftelse ska varje år dela ut pengar till personer med fysisk funktionsnedsättning.

  • Ansöka om stipendium ur Tage Larssons stiftelse

   Tage Larssons stiftelse delar varje år ut pengar till behövande i Kungsbacka kommun med psykisk, fysisk eller social funktionsnedsättning och som lever under knappa omständigheter.

   Tage Larssons stiftelse delar varje år ut pengar till behövande i Kungsbacka kommun med psykisk, fysisk eller social funktionsnedsättning och som lever under knappa omständigheter.

  • Ansöka om stöd enligt LSS

   Kungsbacka kommun erbjuder omsorg, stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning, sjukdom eller skada.

   Kungsbacka kommun erbjuder omsorg, stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning, sjukdom eller skada.

  • Ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen

   Kungsbacka kommun erbjuder omsorg, stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning, sjukdom eller skada.

   Kungsbacka kommun erbjuder omsorg, stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning, sjukdom eller skada.

  • Boka borgerlig vigsel

   I Kungsbacka kommun kan man gifta sig borgerligt i vigselrummet i stadshuset eller på en annan plats inom kommunen, som man kommer överens om när man bokar tid.

   I Kungsbacka kommun kan man gifta sig borgerligt i vigselrummet i stadshuset eller på en annan plats inom kommunen, som man kommer överens om när man bokar tid.

  • Jämföra hemtjänst inom äldreomsorg

   I vår jämförelsetjänst kan du jämföra verksamheterna utifrån olika kriterier. Du får en enkel översikt av fakta, statistik och undersökningar som kommunen genomför.

   I vår jämförelsetjänst kan du jämföra verksamheterna utifrån olika kriterier. Du får en enkel översikt av fakta, statistik och undersökningar som kommunen genomför.

  • Jämföra äldreboenden

   I vår jämförelsetjänst kan du jämföra verksamheterna utifrån olika kriterier. Du får en enkel översikt av fakta, statistik och undersökningar som kommunen genomför.

   I vår jämförelsetjänst kan du jämföra verksamheterna utifrån olika kriterier. Du får en enkel översikt av fakta, statistik och undersökningar som kommunen genomför.

  • Lämna inkomstuppgift för avgift för vård- och omsorg

   Du som betalar avgift inom förvaltningen för vård- och omsorg i Kungsbacka kommun behöver lämna in nya uppgifter för att vi ska kunna beräkna din avgift.

   Du som betalar avgift inom förvaltningen för vård- och omsorg i Kungsbacka kommun behöver lämna in nya uppgifter för att vi ska kunna beräkna din avgift.

  • Räkna ut avgift för hemtjänst

   Det här gäller för dig som har hemtjänst.

   Det här gäller för dig som har hemtjänst.

  • Räkna ut avgift för vård- och omsorgsboende

   I vård- och omsorgsboende finns det tre fasta kostnader som betalas till kommunen. Detta är omsorgsavgift, matkostnad och hyra. Matkostnad och hyra ingår inte i den högsta avgiften, så kallad maxtaxan, utan betalas alltid.

   I vård- och omsorgsboende finns det tre fasta kostnader som betalas till kommunen. Detta är omsorgsavgift, matkostnad och hyra. Matkostnad och hyra ingår inte i den högsta avgiften, så kallad maxtaxan, utan betalas alltid.

  • Välja utförare av hemtjänst

   Du som har hemtjänst får själv välja om du vill anlita den kommunala hemtjänsten eller ett privat företag som godkänts av politikerna.

   Du som har hemtjänst får själv välja om du vill anlita den kommunala hemtjänsten eller ett privat företag som godkänts av politikerna.

  Visa allaVisa färre

  Uppleva och göra (30)

  • Ansöka om arrangemang i idrottslokal

   Föreningar får ansöka om maximalt två arrangemang per termin, ansökan ska lämnas in senast 1 mars inför nästa säsong. Ansökan ska inte avse ordinarie verksamhet som seriespel/matcher eller dylikt.

   Föreningar får ansöka om maximalt två arrangemang per termin, ansökan ska lämnas in senast 1 mars inför nästa säsong. Ansökan ska inte avse ordinarie verksamhet som seriespel/matcher eller dylikt.

  • Ansöka om att boka idrottslokal och mötesplats för hel säsong

   Säsongsbokning för bidragsberättigade föreningar.

   Säsongsbokning för bidragsberättigade föreningar.

  • Ansöka om bidrag för enskilda kulturprojekt

   Är du en enskild aktör inom kultursektorn eller är ni en kulturförening? Då kan du söka bidrag för verksamheten eller ett kulturprojekt.

   Är du en enskild aktör inom kultursektorn eller är ni en kulturförening? Då kan du söka bidrag för verksamheten eller ett kulturprojekt.

  • Ansöka om Idrottsstipendiet

   Här kan du ansöka om Kungsbacka kommuns idrottsstipendium, ett stipendium som uppmärksammar unga idrottare.

   Här kan du ansöka om Kungsbacka kommuns idrottsstipendium, ett stipendium som uppmärksammar unga idrottare.

  • Ansöka om Kulturstipendiet

   Här kan du ansöka om Kungsbacka kommuns kulturstipendium, ett stipendium som uppmärksammar unga kulturutövare.

   Här kan du ansöka om Kungsbacka kommuns kulturstipendium, ett stipendium som uppmärksammar unga kulturutövare.

  • Ansöka om Ledarstipendiet

   Här kan du ansöka om Kungsbacka kommuns ledarstipendium.

   Här kan du ansöka om Kungsbacka kommuns ledarstipendium.

  • Ansöka om lotteritillstånd

   För registreringslotterier krävs en registrering hos kommunen. 

   För registreringslotterier krävs en registrering hos kommunen. 

  • Ansöka om pengar från Barbros bankomat

   Barbros bankomat ger stöd till projekt som drivs och genomförs av ungdomar för ungdomar. 

   Barbros bankomat ger stöd till projekt som drivs och genomförs av ungdomar för ungdomar. 

  • Ansöka om Pluspolarekort

   Med Pluspolarekort kan du som har en funktionsvariation ta med dig en vän som stöd, hjälp eller sällskap när du vill ta del av fritids- och kulturutbudet i Kungsbacka.

   Med Pluspolarekort kan du som har en funktionsvariation ta med dig en vän som stöd, hjälp eller sällskap när du vill ta del av fritids- och kulturutbudet i Kungsbacka.

  • Ansöka om priset Kungsbackas mästare

   Här kan du ansöka om priset Kungsbackas mästare.

   Här kan du ansöka om priset Kungsbackas mästare.

  • Ansöka om registrering av bidragsberättigad förening

   För att få bidrag ska föreningen först vara registrerad och godkänd som bidragsberättigad av nämnden för Kultur & Fritid. 

   För att få bidrag ska föreningen först vara registrerad och godkänd som bidragsberättigad av nämnden för Kultur & Fritid. 

  • Bli arrangör för Pluspolare

   Här kan företag, föreningar och organisationer anmäla sig som Pluspolarearrangör.

   Här kan företag, föreningar och organisationer anmäla sig som Pluspolarearrangör.

  • Boka mobil utrustning - IP Skogen

   Kultur & Fritid hyr ut utrustning för läger och arrangemang till föreningar. Utrustningen kallas för IP Skogen.

   Kultur & Fritid hyr ut utrustning för läger och arrangemang till föreningar. Utrustningen kallas för IP Skogen.

  • Få aktuell information om fotbollsplaner

   Du som vill ha information om våra fotbollsplaner kan få det via vår sms-tjänst.

   Du som vill ha information om våra fotbollsplaner kan få det via vår sms-tjänst.

  • Få information om verksamhet via SMS

   Nu kan du som vill ha information om våra verksamheter få det via SMS. Vi erbjuder SMS-tjänsten för fotboll och vattengympa på Kungsbacka simhall.

   Nu kan du som vill ha information om våra verksamheter få det via SMS. Vi erbjuder SMS-tjänsten för fotboll och vattengympa på Kungsbacka simhall.

  • Hantera biblioteksärenden

   Mina sidor biblioteken

   Mina sidor biblioteken

  • Nominera till priset Årets förnyare

   Nominera pristagare till priset Årets förnyare.

   Nominera pristagare till priset Årets förnyare.

  • Redovisa antal medlemmar i handikappförening

   Medlemsbidraget söker inte föreningen själv utan Föreningsservice hämtar antalet aktiva medlemmar från Aktivitetskort på nätet

   Medlemsbidraget söker inte föreningen själv utan Föreningsservice hämtar antalet aktiva medlemmar från Aktivitetskort på nätet

  • Redovisa lotteri

   Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får efter registrering hos kommunen anordna lotterier under en femårsperiod. 

   Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får efter registrering hos kommunen anordna lotterier under en femårsperiod. 

  • Registrera närvaro - folkhälsoförening

   All närvaro som föreningen registrerar sparas i en databas som finns hos Kultur & Fritid.

   All närvaro som föreningen registrerar sparas i en databas som finns hos Kultur & Fritid.

  • Se register över föreningar i kommunen

   I föreningsregistret finns kontaktuppgifter till kommunens olika föreningar. Där kan du också registrera en förening.

   I föreningsregistret finns kontaktuppgifter till kommunens olika föreningar. Där kan du också registrera en förening.

  • Söka lokalt aktivitetsstöd (folkhälsoförening)

   Folkhälsoföreningar har möjligheter att söka särskilda bidrag. För att få stödet ska föreningen vara godkänd av nämnden för Kultur & Fritid som bidragsberättigad förening.

   Folkhälsoföreningar har möjligheter att söka särskilda bidrag. För att få stödet ska föreningen vara godkänd av nämnden för Kultur & Fritid som bidragsberättigad förening.

  • Söka lokalt aktivitetsstöd (handikappförening)

   Handikappföreningar har möjligheter att söka särskilda bidrag. För att få stödet ska föreningen vara godkänd av nämnden för Kultur & Fritid som bidragsberättigad förening.

   Handikappföreningar har möjligheter att söka särskilda bidrag. För att få stödet ska föreningen vara godkänd av nämnden för Kultur & Fritid som bidragsberättigad förening.

  • Utvärdera kulturprojekt

   Utvärdering av kulturprojekt finansierade med kulturbidrag från Kungsbacka kommun. 

   Utvärdering av kulturprojekt finansierade med kulturbidrag från Kungsbacka kommun. 

  Visa allaVisa färre

  Utbildning och barnomsorg (31)

  Visa allaVisa färre

  Övriga e-tjänster (2)