Ansöka om lotteritillstånd

LÄS MER

Vem kan söka registrering för lotteri?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund har rätt att anordna lotterier. Det finns fyra krav som ska vara uppfyllda:

  1. Föreningen ska ha stadgar och enligt stadgarna ska föreningen arbeta för ett allmännyttigt ändamål - välgörenhet, folkhälsa eller dylikt.
  2. Föreningen bedriver verksamhet som tillgodoser sådant ändamål - insamlingar till välgörande ändamål, föreningar med mera.
  3. Vem som helst kan bli medlem i föreningen, ingen nekas inträde.
  4. Föreningen behöver lotteriinkomster till sin verksamhet.

Registreringen gäller i fem år

En förening kan anordna flera lotterier under en femårsperiod, så länge den sammanlagda insatsen för samtliga lotterier inte överstiger 33⅓ prisbasbelopp (för 2021 = 1 586 666,67 kr).
Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde i det lotteriet. Varje lotteri ska redovisas till kommunen enligt reglerna nedan och varje lotteri ska godkännas av kontrollanten innan föreningen köper in lotter och vinster.

Med en registrering kan föreningen inte hyra fast försäljningsplats för försäljningen av lotterna. Lotteriet får inte heller ske från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.

Avgifter och slutredovisning

En registrering kostar 500 kronor.
Senast två månader efter varje lotteri avslutats ska föreningen tillsammans med kontrollanten skicka en lotteriredovisning till Kultur & Fritid.

Vad ska finnas med när man ansöker om registrering?

Lägg till följande handlingar till ansökan:

  • Protokollsutdrag med föreningens beslut att ansöka om registrering med 33 1/3 basbelopp under en femårsperiod.
  • Uppgift om vem föreningen utsett till lotteriföreståndare.
  • Senaste verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning.
  • Stadgar som föreningen antagit och som gäller för föreningen.
  • Förteckning över styrelseledamöter i föreningen med namn, adress och telefonnummer (ordförande, kassör och sekreterare).

Vad händer med vår ansökan?

Vi handlägger ansökan och utser en kontrollant. Därefter skickar vi ett exemplar av beslutet till föreningen, ett till lotteriföreståndaren och ett till kontrollanten.

För hantering av personuppgifter, se blanketten.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten