Ansöka om enskilt avlopp

LÄS MER

Om du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anläggning behöver du först lämna in en ansökan eller anmäla en ändring.

Enligt § 13 och § 14 i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt § 2 och 3 i Kungsbacka kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter krävs ansökan eller anmälan för att inrätta en enskild avloppsanläggning. I Kungsbacka kommun krävs även tillstånd för att inrätta en torr toalettlösning samt tillstånd för att inrätta en avloppsanläggning för BDT (bad, disk, tvätt) väster om E6 eller inom vattenskyddsområde. Fastigheter öster om E6 behöver lämna in en anmälan för att inrätta enbart en BDT-anläggning. Detta regleras i Kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Du behöver inte bedöma om det du ansöker om är en ansökan eller anmälan. Vi gör den bedömningen när du har lämnat in din ansökan/anmälan. När din ansökan/anmälan har kommit in till kommunen tilldelas ärendet en handläggare. Handläggaren kontaktar dig och ber dig att komma in med kompletteringar om det behövs.

För prövning av ansökan/anmälan tas en fast avgift ut enligt aktuell taxa fastställd av kommunfullmäktige. Länk till aktuella avgifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Karta med placering av avloppsanläggning
  • Karta med din och dina grannars vattenbrunnar
  • Fullmakt (Om sökande inte är fastighetsägare)