Ansöka om skolskjuts 2020/2021

LÄS MER

Ärenden om skolskjuts hanteras centralt i förvaltningen för Förskola & Grundskola. Ansökan görs digitalt. Blankett kan användas för elever och vårdnadshavare med skyddad identitet eller om bank-id saknas. 

Skolskjutsansökan inför höstterminen 2021 öppnar den 15 april.

Vill du ansöka om skolskjuts inför höstterminen 2021 ber vi dig invänta första  ansökningsdatum, det är den 15 april. 

Individuell bedömning görs inför varje läsår

Inför varje läsår görs en ny individuell bedömning. En orsak till att eleven inte längre har rätt till skolskjuts är att hen har gått upp en årskurs och därmed inte längre berättigad till skolskjuts med hänvisning till anståndet till skolan.

I de fall skolskjuts har beviljas med utgångspunkt i trafiksäkerhet kan förbättringar i infrastruktur gällande trafiksäkerhet påverka rätten till skolskjuts. Det kan till exempel handla om att nya gång- och cykelvägar tillkommit.

Gör din ansökan i god tid 

Det är viktigt att du som ansöker inför kommande läsår gör din ansökan så snart vi har öppnat den. Detta för att vi ska kunna garantera beslut om  skolskjuts innan skolan börjar.

Vi informerar här på Kungsbacka.se när det är dags att söka inför kommande läsår. Ansökan för läsåret 2021-2022 öppnar 15 april.

Utdelning av kort

Om ditt barn beviljas skolskjuts delas busskortet normalt ut av skolan vid terminsstart. Från och med i år får du inte något plastfodral till kortet, Västtrafik har slutat med dessa av miljöskäl. 

Information om rätt till skolskjuts 

Alla elever som har rätt till skolskjuts och som behöver det måste ansöka om det. Vårdnadshavaren behöver ansöka varje läsår för att sitt barn ska få skolskjuts. Ingen elev får automatiskt skolskjuts. Skolskjuts berättigas aldrig till eller från skolbarnomsorg (fritidshem). 

Enligt skollagen finns det fyra olika skäl som berättigar till skolskjuts, när du ansöker kan du behöva ange vilken av dessa du ansöker för och varför.

  • Färdvägens längd
  • Trafikförhållanden
  • Funktionsnedsättning
  • Annan särskild omständighet

Annan skola

För elever som har valt att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat eleven i, reserverad skola, är berättigade till skolskjuts enligt skollagen om de uppfyller något av de fyra skälen och om skolskjuts kan ordnas utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Växelvis boende 

I vissa fall vid gemensam vårdnad anses eleven ha två bostadsadresser, växelvis boende. Om eleven uppfyller avståndskravet för skolskjuts från någon av adresserna inom Kungsbacka kommun har eleven rätt att åka med skolbuss eller få ett linjetrafikkort.

Frågor och svar

Här hittar du information om regler för skolskjuts och hur du ansöker.

Frågor och svar .

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för Förskola & Grundskola
fgadministration@kungsbacka.se