Ansöka om skolskjuts för elev i grundskolan

LÄS MER

Alla elever som har rätt till skolskjuts och som behöver det, måste ansöka om det. Vårdnadshavaren behöver ansöka varje läsår för att sitt barn ska få skolskjuts. Ingen elev får automatiskt skolskjuts. Skolskjuts berättigas aldrig till eller från skolbarnomsorg (fritidshem). Ansökan görs digitalt. Blankett kan användas för elever och vårdnadshavare med skyddad identitet eller om bank-id saknas. 

Individuell bedömning inför varje läsår

Inför varje läsår gör vi en ny individuell bedömning om rätten till skolskjuts.  En orsak till att eleven inte längre har rätt till skolskjuts är att  eleven går i en högre årskurs och därmed inte längre har rätt  utifrån våra regler om avstånd till skolan.

I de fall skolskjuts har beviljats med utgångspunkt i trafiksäkerhet kan förbättringar i trafikmiljön påverka rätten till skolskjuts,  till exempel om nya gång- och cykelvägar tillkommit.

Vid ansökan om skolskjuts på grund av funktionsnedsättning görs den samlade individuella bedömningen utifrån elevens funktionsnedsättning i relation till anvisad färdväg. Det är alltså inte enbart ett styrkt intyg av funktionsnedsättning som är grund för att eleven ska beviljas skolskjuts. 

Gör din ansökan i god tid 

Det är viktigt att du som ansöker inför kommande läsår gör din ansökan så snart vi har öppnat den. Detta för att vi ska kunna garantera beslut om  skolskjuts innan skolan börjar.

Vi informerar på Kungsbacka.se och i Vklass när det är dags att söka inför kommande läsår. 

Utdelning av kort

Har du ansökt om skolskjuts på våren inom ramen för de datum som gäller, får du besked innan terminsstart. Du kan se beslutet när du loggar in i e-tjänsten.

I beslutet står om du får skolskjuts med skolbuss, linjetrafik eller personbil (taxi). Korten delas ut när skolan startat.

  • Busskort för resor med skolskjuts delas ut av skolan.
  • Elev som ska åka med linjetrafiken får kortet hemskickat, det gäller även för elev som går i skola i annan kommun och som har fått rätt till ett busskort.

Kort från föregående termin gäller till den 15 september.

Information om rätt till skolskjuts 

Enligt skollagen finns det fyra olika skäl som berättigar till skolskjuts, när du ansöker kan du behöva ange vilken av dessa du ansöker för och varför.

  • Färdvägens längd
  • Trafikförhållanden
  • Funktionsnedsättning
  • Annan särskild omständighet

På kungsbacka.se finns mer information om regler för att få skolskjuts. bland annat vad som gäller om du väljer en annan skola än den som kommunen anvisat till

Skolskjuts grundskola | Kungsbacka kommun

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för Förskola & Grundskola
forskola.grundskola@kungsbacka.se