Ansöka om skolskjuts för elev i grundskolan

LÄS MER

Alla elever som har rätt till skolskjuts och som behöver det måste ansöka om det. Vårdnadshavaren behöver ansöka varje läsår för att sitt barn ska få skolskjuts. Ingen elev får automatiskt skolskjuts. Skolskjuts berättigas aldrig till eller från skolbarnomsorg (fritidshem).  Ärenden om skolskjuts hanteras centralt i förvaltningen för Förskola & Grundskola. Ansökan görs digitalt. Blankett kan användas för elever och vårdnadshavare med skyddad identitet eller om bank-id saknas. 

Individuell bedömning görs inför varje läsår

Inför varje läsår görs en ny individuell bedömning. En orsak till att eleven inte längre har rätt till skolskjuts är att hen har gått upp en årskurs och därmed inte längre berättigad till skolskjuts med hänvisning till anståndet till skolan.

I de fall skolskjuts har beviljas med utgångspunkt i trafiksäkerhet kan förbättringar i infrastruktur gällande trafiksäkerhet påverka rätten till skolskjuts. Det kan till exempel handla om att nya gång- och cykelvägar tillkommit.

Gör din ansökan i god tid 

Det är viktigt att du som ansöker inför kommande läsår gör din ansökan så snart vi har öppnat den. Detta för att vi ska kunna garantera beslut om  skolskjuts innan skolan börjar.

Vi informerar här på Kungsbacka.se när det är dags att söka inför kommande läsår. 

Utdelning av kort

Om ditt barn beviljas skolskjuts delas busskortet normalt ut av skolan vid terminsstart. Föregående års kort gäller till 15 september 

Information om rätt till skolskjuts 

Enligt skollagen finns det fyra olika skäl som berättigar till skolskjuts, när du ansöker kan du behöva ange vilken av dessa du ansöker för och varför.

  • Färdvägens längd
  • Trafikförhållanden
  • Funktionsnedsättning
  • Annan särskild omständighet

På kungsbacka.se finns mer information som handlar om regler för att få skolskjuts. bland annat vad som gäller om du väljer en annan skola än den som kommunen anvisat till

Skolskjuts för elev i grundskolan

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för Förskola & Grundskola
forskola.grundskola@kungsbacka.se