Fylla i kontrollplan vid byggåtgärder

LÄS MER

Innan du kan få ett startbesked och börja bygga måste du ha en godkänd kontrollplan.

Vid enklare byggåtgärder ska du lämna in din kontrollplan tillsammans med ansökan om bygglov. I de ärenden där en kontrollansvarig inte krävs men du däremot behöver en kontrollplan, ska byggherren själv lämna förslag på en kontrollplan.

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

I kontrollplanen ska det också framgå vilken typ av avfall och hur mycket det blir, samt vart ska det forslas, återvinnas eller deponeras. Det ska även framgå vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur de ska tas om hand samt hur eventuellt farligt avfall ska hanteras.

Som hjälp till dig som ska göra en enkel kontrollplan finns exempel på hur en sådan kontrollplan kan se ut i ett enkelt ärende och exempel på kontrollpunkter som kan förekomma.

Förslag på kontrollplaner för enkla ärenden

Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla.

För att en kontrollplan ska fungera måste den som kontrollerar veta vad man ska kontrollera mot. Därför är det viktigt att ha en teknisk beskrivning eller en konstruktionsritning med anvisningar hur man ska bygga. Alternativt kan man kontrollera mot andra dokument eller mot föreskrifter och råd i Boverkets byggregler.

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-834000
www.kungsbacka.se