Anmäla dagvattenanläggning

LÄS MER

Dagvatten är regn- och smältvatten från hårdgjorda ytor som inte tränger ned i marken. Vi får allt fler hårdgjorda ytor i samhället vilket påverkar vattnets naturliga kretslopp.

Dagvatten passerar inte reningsverket utan leds oftast orenat direkt till våra vattendrag, sjöar eller hav. Därför är det viktigt att det alltid finns en dagvattenlösning i planering och genomförande av byggprojekt av olika slag.

Tvätta inte bilen på gatan

Eftersom dagvatten inte renas är det viktigt att inte släppa ut kemikalier till dagvattenbrunnar. Du ska inte tvätta bilen på gatan eller någon annan asfaltyta utan på en automattvätt eller gör-det-själv-hallar.

Biltvätt 

Dräneringsvatten

Dräneringsvatten kommer främst från fastigheters dräneringssystem. Syftet är att hålla torrt runt källargrunder. En del äldre fastigheter i Kungsbacka har tak- och dräneringsvatten kopplade till spillvattennätet. Detta skapar problem, sämre reningsgrad vid reningsverken, bräddning av orenat avloppsvatten till våra vattendrag, samt källaröversvämningar.

I områden med kommunal spillvattenledning får tak- och dräneringsvatten inte anslutas till spillvattenledningen. Detta gäller även om pumpning av dräneringsvatten måste tillgripas för att ledas till dagvattensystemet.

Hur gör jag?

I områden som inte har kommunalt dagvatten finns flera tekniska lösningar:

  • avledning till befintliga diken och vattendrag eller infiltrationsytor
  • anlägger dräneringsdiken
  • takvatten kan föras ut på markytor, till exempel gräsmattor
  • anlägger en dagvattenledning

Anmäla ny dagvattenanläggning

Om du ska anordna eller ändra en dagvattenanläggning eller anläggning för att ta hand om eller rena dagvatten eller liknande, ska du anmäla det till kommunen.

Att etablera en dagvattenanläggning på en villafastighet är inte anmälningspliktigt enligt miljöbalken om det inte finns någon industriell verksamhet på fastigheten eller kommersiella parkeringsytor. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten