Ansöka om resebidrag

LÄS MER

 Information till resebidragsberättigade elever och deras föräldrar

Om du studerar på en kommunal skola i Kungsbacka lämnas kortet ut på din skola. Har du valt en annan kommunal eller friskola skickas ditt skolkort hem per post.

Allmänt

Resebidraget är till för dagliga resor mellan bostad och skola. Den som är inackorderad berörs inte av dessa regler eftersom inackorderingstillägg även är avsett att vara ett stöd till merkostnad för resor.

Resebidraget består normalt av skolkort som delas ut för ett läsår i taget och som ej kan bytas ut mot kontant ersättning.

Vem är berättigad till resebidrag

För att få resebidrag måste du uppfylla följande villkor:

  • Du ska ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller förlängt barnbidrag. Villko­ren framgår av CSN:s anvisningar till ansökan för studiehjälp.
  • Du har rätt till resebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
    Är du inskriven på särskola har du rätt till resebidrag tom vårterminen det år du fyller 21 år.
  • Du ska studera på heltid.
  • Du får INTE ha sökt inackorderingstillägg.

Ansökan med godkännande

Elever i gymnasieskola på annan ort än inom Göteborgsregionen (GR):
Ansökan skickas till Kungsbacka kommun, Gymnasium & Arbetsmarknad,
Syréngatan 1, 434 43 Kungsbacka.

Ansökningstid

Ansökan ska snarast efter besked om antagning eller fortsatta studier skickas. Sökande som lämnar in ansökan efter skolstart får själva stå för resekostnaden under handlägg­ningstiden.

Skolkort

Skolkort inom Göteborgsregionen/Västra Götaland gäller enligt Västtrafiks regler. Skol­kort (Gymnasiekort) för resor i Halland gäller enligt Hallandstrafikens regler.

Långt till hållplats

Har du mer än 4 km men mindre än 6 km till närmsta hållplats har du rätt till skolkort och en särskild kontantersättning med 80 kr per månad i nio månader.

Du kan ej resa kollektivt

Om du inte kan resa kollektivt på grund av att:

  • Du bor mer än 6 km från hållplats.
  • Du får en väntetid på i genomsnitt minst 2 timmar per dag (skall styrkas med tidta­bell och schema).
  • Din resa är helt eller delvis orimlig att utföra med kollektiva färdmedel eller innebär för sen ankomst till skolorten.

Då kan du ansöka om kontant resebidrag. Kontantbeloppet utgår med 4 månads­belopp för hel hösttermin och 5 månadsbelopp för hel vårtermin motsvarande kost­naden för ett periodkort.

Särskilda villkor

Du är ansvarig för det skolkort du erhåller. Vid förlust av skolkort finns möjligheten att spärra borttappat kort. Kontakta din handläggare, se telefonnummer nedan. Om du avbryter dina studier är du skyldig att återlämna resebidrag.

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-83 40 00
www.kungsbacka.se