Beställa utstakning och lägeskontroll

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I startbeskedet anges om det krävs utstakning och lägeskontroll av byggnaden. Utstakningen säkerställer att byggnaden blir uppförd på rätt plats inom fastigheten och med den golvnivå som angivits i bygglovet.

Utstakning
Utstakning innebär att byggnadens hörn markeras och utdragslinjer skapas, vanligtvis för två väggytterliv per byggnad. Om det är stora nivåskillnader där byggnaden ska placeras och det krävs omfattande sprängning eller andra markarbeten rekommenderar vi att du först gör en grovutstakning. Grovutstakningen ska sedan fullföljas av en finutstakning.

Lägeskontroll
Vid en lägeskontroll kontrolleras att byggnationen stämmer överens med utstakningen och bygglovet. Lägeskontrollen bör göras när grundelementen är på plats och före gjutning. Efter lägeskontrollen får du ett lägeskontrollsbevis som du behöver för att få slutbesked. Lägeskontrollen utförs inom fem arbetsdagar från det att din beställning kommit in. 

Avgifter
Utstakning och lägeskontroll är förknippade med en avgift. En faktura kommer att skickas till dig i samband med genomförandet.

Här kan du läsa mer om utstakning och lägeskontroll.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning eller adress
  • Ärendenummer för bygglov
  • Startbesked

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa