Lämna klagomål om störning avseende hälsoskydd eller miljö

LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du anmäla en olägenhet eller ett klagomål enligt miljöbalken. För att vi ska kunna handlägga ditt ärende måste den störning eller olägenhet som du upplever utgöra en risk för hälsan eller miljön. I miljöbalken definieras olägenhet som en ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan vara skadlig för hälsan och som inte är ringa eller helt tillfällig”.

Typ av klagomål som hanteras enligt miljöbalken

En anmälan om klagomål enligt miljöbalken kan handla om störningar i inomhusmiljön exempelvis buller/ljudstörning, lukt, mögel, låg temperatur och bristfällig ventilation. Det kan också handla om miljörelaterade störningar utomhus som exempelvis nedskräpning, läckage av miljöfarliga ämnen och eldning av sopor.

Att tänka på innan du anmäler olägenhet

Om du har klagomål bör du i första hand kontakta den som orsakar störningen som då har möjlighet att förbättra situationen. De handlingar som kommer in till oss eller som uppstår i ärendet är normalt sett offentliga och kan begäras ut av allmänheten. Observera att om störningen är pågående och akut, exempelvis vid eldning av avfall, kontakta Kungsbacka direkt på telefon 0300-83 40 00.

Om du vill anmäla ovårdad tomt, kontakta Kungsbacka direkt, 0300-83 40 00 så ger de dig information om hur du går tillväga.

För klagomål som rör grannosämja, djur som far illa eller arbetsmiljöfrågor ska du istället kontakta andra myndigheter så som Polisen, Länsstyrelsens djurskyddsenhet eller Arbetsmiljöverket.

Fyll i efterfrågade uppgifter så noga du kan när du lämnar ditt klagomål, det underlättar för oss när vi ska utreda ditt ärende. Om anmälan saknar viktiga uppgifter kommer den att skickas tillbaka för komplettering innan handläggning kan påbörjas. Du kan välja att vara anonym men då kan du inte få någon återkoppling i ärendet och det kan hända att kommunen inte kan utreda ärendet.

Tänk på att du i flera fall behöver skicka med en störningsdagbok. Du kan antingen fylla i en störningsdagboken digitalt direkt i e-tjänsten eller ladda upp den som en bifogad fil. Mallen för störningsdagboken hittar du till höger.

Vad händer sen?

När vi har tagit emot ditt klagomål skickar vi ett brev till den som klagomålet är riktat mot, med en kopia av din anmälan. Till brevet bifogas ett svarsbrev som ska fyllas i och skickas in till oss. Därefter gör vi en bedömning om redovisade åtgärder är tillräckliga, om vi behöver kompletterande uppgifter eller om vi behöver åka ut på en inspektion på plats.

Kommunen kan besluta om att orsaken till besvären ska utredas och åtgärdas av den som orsakar/ansvarar för förhållandena. Kommunen kan även besluta att ärendet lämnas utan åtgärd om störningen bedöms som ringa eller om kostnaden för eventuella åtgärder är orimliga i förhållande till nyttan. Under ärendets gång får du som lämnat klagomål återkoppling i ditt ärende när nya uppgifter inkommit eller beslut tagits. Väljer du att vara anonym kan ingen återkoppling ske och det kan innebära en svårighet att utreda ärendet.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system exempelvis Skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa