Anmäla utsedd serveringsansvarig personal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om serveringsansvariga personer enligt 8 kap 18 § alkohollagen (2010:1622) om utsedda serveringsansvariga personer.

På ett serveringsställe med serveringstillstånd ska tillståndshavaren själv eller av denna utsedd serveringsansvarig person utöva tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden.

Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt.

Tillståndshavaren ska anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för alkoholserveringen till tillståndsmyndigheten.

Endast den som är anställd av tillståndshavaren eller som är inhyrd av ett bemanningsföretag får anlitas som köks- eller serveringspersonal eller för uppgifter som är av betydelse för ordning och nykterhet. Detta gäller dock inte ordningsvakter som förordnats enligt 2 § 4 lagen (1980:578) om ordningsvakter. Restaurangskolor med serveringstillstånd samt, efter överenskommelse med skolan, även andra restauranger med sådant tillstånd får i utbildningssyfte anlita restaurangskolans elever.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Organisationsnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa