Anmäla/ansöka om att sprida bekämpningsmedel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hantera bekämpningsmedel

När du använder kemiska bekämpningsmedel utsätter du både dig själv och miljön för risker. Därför finns det regler för hur de får användas. Innan du använder bekämpningsmedel kan du behöva göra en skriftlig anmälan eller söka tillstånd.

Anmäl om du vill sprida bekämpningsmedel på:

 • Banvall
 • Vägområden för att förhindra spridning av invasiva främmande arter
 • Områden större än 1 000 m² där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark

Anmälan ska vara inkommen senast fyra veckor innan spridningen börjar.

Du behöver inte anmäla eller söka tillstånd om du ska sprida bekämpningsmedel på åkermark.

Sök tillstånd om du vill sprida bekämpningsmedel:

 • Inom skyddsområde för vattentäkt
 • På tomtmark vid flerfamiljshus
 • På gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser
 • I parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar, som till exempel en golfbana
 • Vid planerings- och anläggningsarbeten

Om du ska bekämpa invasiva arter eller sprida bekämpningsmedel på banvallar räcker det med en anmälan.
Annars behöver du också tillstånd för att sprida bekämpningsmedel på:

 • Vägområden, samt på grusytor och andra genomsläppliga ytor
 • Ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material

Ansökan ska vara inkommen senast sex veckor innan spridningen börjar.

Tillsynsavgift för handläggning

Handläggningen av ansökan är förknippad med en kostnad per timma i enlighet med Nämnden för Miljö & hälsoskydds taxa. Ett separat beslut om tillsynsavgift kommer att skickas till dig i samband med att handläggningen avslutas. Länk till aktuell taxa för handläggning.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Karta över området som omfattas av spridningen
 • Sprutcertifikat för nya sprutförare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa