Anmäla installation av värmepumpsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Borrhålet för bergvärme kallas energibrunn. Innan man borrar en energibrunn måste man göra en skriftlig anmälan. Inom vattenskyddsområde krävs tillstånd. Värmepumpar innehåller kemikalier som kan påverka miljön. Därför måste du anmäla att du installerar en värmepump som tar tillvara på värme från berg, jord, grund- och ytvatten. För mer information om installation av värmepump (bergvärme) på hemsidan. Värmepump (kungsbacka.se)

Innan du får påbörja borrning måste det ha passerat sex veckor från det att anmälan är inkommen och komplett. 

Bifoga karta vid anmälan
Vid anmälan behöver kommunen en karta med följande markerat:

 • Markera borrhål med ett kryss. Om det är fler än ett borrhål, numrera dessa på kartan. Ska hålet vinklas, ange även hålets riktning (väderstreck) och vinkel (grader från lodlinjen). Markera också hålets botten.
 • Ange avstånd till närbelägen byggnad och till närmaste tomtgräns från det planerade borrhålet.
 • Markera dricksvattenbrunnar inom 50 meter från det planerade borrhålet.
 • Markera samtliga delar av enskilda avloppsanläggningar inom 50 meter från det planerade borrhålet. (till exempel en placering för brunnen och en annan för utsläppspunkten)
 • Markera redan befintliga bergvärmebrunnar inom 30 meter från det planerade borrhålet. Ange om de är vinklade och i såna fall med vilken vinkel.

För att smidig handläggning behöver samtliga relevanta delar vara markerade i kartan.

Du kan bifoga karta eller kan också använda Kungsbackakartan för att själv rita det som krävs. Här hittar du en film som visar hur du använder kartan Så här använder du kartan

Du kan även beställa en karta via Kungsbacka direkt 0300-834000 eller info@kungsbacka.se

Oavsett vilken karta du väljer att använda ska den vara i skala 1:500 under förutsättning att allt ryms och blir tydligt inom denna skala. Kartan ska även visa närliggande fastigheter och samtliga delar och punkter som listas ovan.

Om avstånd mellan borrhål och angränsande fastighetsgräns/tomtgräns är mindre än 10 meter krävs ett grannyttrande. Blanketten för grannyttrande finns här bredvid.

Avgifter
Handläggningen av ärendet är förknippad med en avgift i enlighet med Nämnden för Miljö & hälsoskydds taxa. En faktura kommer att skickas till dig i samband med att handläggningen avslutas.

Handläggningstiden för värmepump debiteras med  4 timmar och handläggningstiden för värmepump inom vattenskyddsområde debiteras med 5 timmar.

Klicka på länken bredvid för att se aktuella avgifter Länk till aktuella avgifter.

För de fall där tillsyn behöver utföras debiteras en avgift per timme handläggningstid.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Fastighetsbeteckning
 • Karta med markeringar
 • Information om borrhål, bland annat vinkling i grader, antal, placering
 • Information om aggregatet bland annat kylbärarvätska, fabrikat, verkningsgrad
 • Information om borrare och installatören

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa