Anmäla installation av värmepumpsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Borrhålet för bergvärme kallas energibrunn. Innan man borrar en energibrunn måste man göra en skriftlig anmälan. Inom vattenskyddsområde krävs tillstånd. Värmepumpar innehåller kemikalier som kan påverka miljön. Därför måste du anmäla att du installerar en värmepump som tar tillvara på värme från berg, jord, grund- och ytvatten. För mer information om installation av värmepump (bergvärme) på hemsidan. Värmepump (kungsbacka.se)

Innan du får påbörja borrning måste det ha passerat sex veckor från det att anmälan är inkommen och komplett. 

Bifoga karta vid anmälan
Vid anmälan behöver kommunen en karta med följande markerat:

  • Markera var du vill placera borrhålet. Om borrhålet ska vinklas, markera det på situationsplanen och ange vinkeln.
  • Markera dricksvattenbrunnar och enskilda avloppsanläggningar inom 50 meter från borrhålet, ange om vattenbrunnarna är grävda eller borrade och vad det är för typ av avloppsanläggning.
  • Ange avståndet från borrhålet till fastighetsgräns.
  • Markera bergvärmebrunnar inom 30 meter från borrhålet. Om bergvärmebrunnarna är vinklade, ange vilken vinkel.

En baskarta kan du beställa här. Du kan också använda Kungsbackakartan som finns i e-tjänsten och markera in i den.
Om avstånd mellan borrhål och angränsande fastighetsgräns/tomtgräns är mindre än 10 meter krävs ett grannyttrande.

Avgifter
Handläggningen av ärendet är förknippad med en avgift i enlighet med Nämnden för Miljö & hälsoskydds taxa. En faktura kommer att skickas till dig i samband med att handläggningen avslutas.

Handläggningstiden för värmepump debiteras med  4 timmar och handläggningstiden för värmepump inom vattenskyddsområde debiteras med 5 timmar.

Klicka på länken bredvid för att se aktuella avgifter Länk till aktuella avgifter.

För de fall där tillsyn behöver utföras debiteras en avgift per timme handläggningstid.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Karta med markeringar
  • Information om borrhål, bland annat vinkling i grader, antal, placering
  • Information om aggregatet bland annat kylbärarvätska, fabrikat, verkningsgrad
  • Information om borrare och installatören

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa