Ansöka om årsbidrag för kulturföreningar

LÄS MER

Årsbidrag kan sökas av ideella kulturföreningar i Kungsbacka. Ansökan för nästkommande år lämnas med fördel in till nämnden för Kultur & Fritid, Kungsbacka kommun senast 15 september. Du kan söka för kostnader som har direkt koppling till föreningens offentliga kulturarrangemang, såsom teknikkostnader, lokalkostnader, marknadsföring och arvoden till föreläsare och artister.

Villkor

 • Föreningar som bedriver ideell och icke vinstdrivande kulturell verksamhet i Kungsbacka kommun.
 • Föreningar som är demokratiska och öppna för alla.
 • Föreningar som har stadgar, styrelse och årsmöte.
 • Föreningar som huvudsakligen består av personer som bor i Kungsbacka.
 • Föreningar vars medlemmar betalar en fastställd medlemsavgift.
 • Föreningar som följer god ekonomisk redovisningssed.
 • Föreningar vars arrangemang är offentliga och drogfria.

Kan inte få bidrag

Bidrag ges inte till politiska partier, religiösa samfund eller till kommunal, regional eller statlig verksamhet.

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten

 • Läs informationen om våra bidrag och om villkoren för bidrag på kungsbacka.se.
 • I e-tjänsten kan du också ansöka om marknadsföringsstöd och lokalstöd.
 • Om du väljer att logga in med bankID kan du spara e-tjänsten och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle.
 • För att genomföra e-tjänsten behöver du ha tillgång till uppgifter från föreningens senaste resultaträkning, balansräkning och bokslut.

Du ska också bifoga följande bilagor till din ansökan som filer. Du kan välja om du istället vill skicka in bilagorna per post.

 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Budget

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-83 40 00
www.kungsbacka.se/

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för Kultur & Fritid
kulturochfritid@kungsbacka.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • Uppgifter från föreningens senaste resultaträkning, balansräkning och bokslut

Fråga om inloggning

Om du väljer att logga in så kommer ditt ärende att vara tillgängligt under Mina sidor i e-tjänsteplattformen. Där kommer du kunna följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa