Ändra taxekategori för barnomsorg

LÄS MER

Beräkning av avgift och maxtaxa

Avgiftens storlek avgörs av hushållets gemensamma skattepliktiga bruttoinkomst, typ av omsorg, taxekategori, barnets ålder och antal barn i hushållet. 

Med hushåll menas:

 • Ensamstående
 • Familjehemsföräldrar
 • Gifta personer
 • Sammanboende personer folkbokförda på samma adress, oavsett om de har gemensamma barn eller inte

Taxekategori

Du som har barn i åldern 1-5 år behöver uppge vilken så kallad taxekategori ditt barn tillhör. Vi behöver dessa uppgifter för att din faktura ska bli rätt. Det finns tre taxekategorier i kommunen.

 • Förskola: Barnet är mellan 1-3 år. Observera att ditt barn räknas som 3 år först från 1 augusti det år barnet fyller 3 år. Från 1 augusti behöver du byta taxekategori till antingen 3-5 år under 15 timmar/vecka eller 3-5 år över 15 timmar/vecka.
 • 3-5 år under 15 timmar/vecka: Ditt barn tillhör denna kategori från 1 augusti det år barnet fyller 3 år och har ett schema som är 15 timmar/vecka eller mindre.
 • 3-5 år över 15 timmar/vecka: Ditt barn tillhör denna kategori från 1 augusti det år barnet fyller 3 år och har ett schema som är mer än 15 timmar/vecka.

Maxtaxa

Maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften för plats i förskola och barnomsorg får bli för olika familjer. Det är frivilligt för kommunerna att använda maxtaxa men de som gör det har rätt till statsbidrag som kompensation för förlorade intäkter. Enligt nationella bestämmelser räknas nivån på inkomsttaket för maxtaxa årligen upp med ett index. Kommunerna får samtidigt ett sänkt statsbidrag som motsvarar uppräkningen. 

Med utgångspunkt från uppräkningen av nivån på inkomsttaket och det sänkta statsbidraget gör vi en justering av avgiften. 

Allmän förskola och pedagogisk omsorg 

Från och med 1 augusti det året som barnen fyller 3 år till och med 31 juli det året barnen fyller 6 år har de rätt till 15 timmar per vecka avgiftsfri omsorg.

Avgiftsgrundande inkomst

Avgiftsgrundande inkomst är hushållets gemensamma skattepliktiga månadsinkomst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet i enlighet med inkomstskattelagen. Följande inkomster räknas med:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Lön från utlandstjänst oavsett i vilket land man betalar skatt
 • Familjehemsföräldrars lön/löner och arvodesersättning
 • Pension (inte barnpension)
 • Livränta (skattepliktig, se kontrolluppgift)
 • Föräldrapenning, sjukpenning, sjukersättning
 • Vårdbidrag för barn, arvode den del som är skattepliktig
 • Arbetslöshetsersättning och kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag (familjepenning för värnpliktig)
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning mm för värnpliktiga
 • Överskott av näringsverksamhet (den inkomst av aktiv eller passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett)
 • Bilförmån (skattepliktig del)

Räkna ut din avgift

Om du har e-legitimation kan du räkna ut din avgift i vår e-tjänst för barnomsorg. Beräkningen kan inte göras av vårdnadshavare som valt varsin faktura. I e-tjänsten kan du även se och ändra dina inkomstuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation