Söka lokalt aktivitetsstöd (barn- och ungdomsförening)

LÄS MER

Villkor

Föreningar kan ansöka om Lokalt aktivitetsstöd två gånger per år, 25 februari och 25 augusti. Redovisning ska ske digitalt genom Aktivitetskort på nätet eller andra system som fungerar ihop med detta.

Bidrag

Bidraget är sju kronor per deltagare och sammankomst. Det betalas ut för högst 30 deltagare per sammankomst. Kommunen följer i övrigt Riksidrottsförbundets regler.

Lokalt aktivitetsstöd kan du få till en sammankomst som

  • varar i minst 60 minuter och innehåller en gemensam samling och avslutning.
  • är ledarledd. Ledaren måste vara över 13 år. Ledare 13-15 år räknas som hjälpledare och får inte ensam ansvara för grupper.
  • har minst tre deltagare utöver ledare i åldern 7-20 år. Ledare som är 13-20 år får räknas med.
  • är beslutad och ekonomisk planerad av styrelsen.

Bidraget regleras varje år utifrån det totala antalet ansökningar och nämnden för Kultur & Fritids årliga budget. Det innebär att bidraget kan variera från år till år.

Sammanslutningar som arbetar kommunövergripande kan få lokalt aktivitetsstöd om nämnden anser det angeläget.

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten

  • Första gången ni vill logga in behöver ni utse en administratör som kontaktar Kultur & Fritid. Vid kontakten med oss får du användarnamn och lösenord för att komma in i systemet. Kontaktuppgifter finns här.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Användarnamn
  • Lösenord