Lämna synpunkter på detaljplan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tack för att ni använder vår e-tjänst.

Synpunkter på detaljplaneförslag som kommer in under samråd respektive granskning diarieför vi och använder som beslutsunderlag i det fortsatta planarbetet. Lämnar du inte skriftliga synpunkter under samråd eller granskning kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

I denna e-tjänst kan du också aktivt godkänna ett planförslag, vilket innebär att ett steg i detaljplaneprocessen kan hoppas över. Om alla sakägare godkänner i samrådsskedet kan förslaget tas direkt till beslut om antagande. Detta är möjligt vid mindre ändringar i en detaljplan, mer information finns hos Boverket.
Vi diarieför ditt godkännande och använder detta inför beslut om antagande.

För mer information om planprocessen i sin helhet och mer detaljinformation, se Planprocessen hos Kungsbacka kommun och Guide för detaljplaneprocessen hos Boverket.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fullmakt om du representerar fler fastighetsägare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa