Söka lokalt aktivitetsstöd (handikappförening)

LÄS MER

Handikappföreningar har möjligheter att söka särskilda bidrag. För att få stödet ska föreningen vara godkänd av nämnden för Kultur & Fritid som bidragsberättigad förening.

Lokalt aktivitetsstöd

Bidrag betalas ut med 7 kronor för varje deltagartillfälle. Varje sammankomst ska ha minst tre deltagare utöver ledare.
Bidrag utgår till alla medlemmar oavsett ålder.
Bidraget regleras varje år utifrån det totala antalet ansökningar och Fritid & Folkhälsas årliga budget. Bidraget kan därför variera.

Redovisning av Lokalt aktivitetsstöd ska ske med Aktivitetskort på nätet.

Medlemsbidrag

Under förutsättning att ovanstående handlingar lämnas in får lokala handikappföreningar och länsföreningar medlemsbidrag. Bidraget beräknas på ett aktivt medlemskap och det totala antalet deltagartillfällen som föreningen har under ett år. För att medlemmar ska räknas som aktiva ska de delta i minst fyra deltagartillfällen per år.

Fler deltagartillfällen ger mer bidrag per medlem

  • Upp till 500 deltagartillfällen per år ger 100 kronor per medlem.
  • 501-2 000 deltagartillfällen per år ger 110 kronor per medlem.
  • 2 001-3 000 deltagartillfällen per år ger 120 kronor per medlem.
  • 3 001-4 000 deltagartillfällen per år ger 130 kronor per medlem.
  • 4 001-5 000 deltagartillfällen per år ger 140 kronor per medlem.
  • 5 001-6 000 deltagartillfällen per år ger 150 kronor per medlem.
  • fler än 6001 deltagartillfällen per år ger 160 kronor per medlem.

Lokalbidrag

I normala fall beviljas inte lokalbidrag. Men föreningar som har medlemmar som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan ha verksamhet i föreningshuset Elektronen, kan efter prövning av nämnden för Kultur & Fritid beviljas lokalbidrag.

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten

  • Första gången ni vill logga in behöver ni utse en administratör som kontaktar Kultur & Fritid. Vid kontakten med oss får du användarnamn och lösenord för att komma in i systemet. Kontaktuppgifter finns här.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Användarnamn
  • Lösenord