Anmäla bassängbadsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla om du vill starta, ta över eller ändra en bassängbadsverksamhet.

Verksamheter du är skyldig att anmäla

Med bassängbad avses alla typer av badanläggningar, till exempel simbassänger, bubbelpooler, dammar, tankar, tunnor, kar och liknande. Anmälan ska göras 6 veckor före start.

Så anmäler du

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla administrativa uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar över verksamheten så att Miljö & Hälsoskydd kan bedöma dessa och föreslagen lokal. Du ska anmäla verksamheten senast 6 veckor före start.

Till anmälan ska följande handlingar bifogas:

  • Beskrivning av verksamheten innehållande uppgifter om vattentemperatur, bassängvolym, beräknat antal badande per dag/bassäng (maximal dimensionering), cirkulationstid (antal gånger per dygn som hela vattenmängden passerar filter), cirkulationsflöde (flödet genom filter i m3/timme), reningsanläggningens kapacitet och spädvattenmängd (l/badande). Beskrivning av reningsmetod för badvatten, till exempel filtertyp, typ av desinfektionsmetod, pH-justerande medel, övrig teknik såsom flockningsmedel, UV-ljus.
  • Planritning över anläggningen. Ritningen bör göras i lämplig skala exempelvis 1:50 eller 1:100. Skriv även ut de olika lokalernas användningsområden. Redovisa till exempel placering av bassänger, omklädningsrum med toaletter och duschar, förråd och städutrymmen och reningsanläggning
  • Ventilationsritning innehållande uppgifter om lokalernas ventilation (typ av ventilation, hur stort luftflödet är och antalet personer ventilationen är dimensionerad för) samt placering av friskluftsdon. Protokoll från senaste obligatoriska ventilationskontrollen.
  • Vatten- och avloppslösning om lokalen inte ansluten till kommunalt VA.
  • Provresultat av badvattnet (kemisk och bakteriologisk analys), innan badet tas i bruk.
  • Egenkontroll, övergripande skriftliga rutiner för egenkontroll av verksamheten vilka innefattar: ansvarsfördelning, rutiner för drift och provtagning, kemikalieförteckning, riskbedömning, städ- och rengöringsrutiner.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Avgift för anmälan

Handläggningen av ärendet är förknippad med en avgift i enlighet med Nämnden för Miljö & Hälsoskydds taxa. En faktura skickas till dig i samband med att handläggningen inleds. Länk till aktuella avgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Organisationsnummer
  • Samtliga bilagor som listas i beskrivningen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa