Överklaga ett beslut från Bygg- och miljöförvaltningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ett beslut får endast överklagas av den som beslutet angår (privatperson, verksamhetsutövare, berörd, part, sakägare).

Det är viktigt att vi får in ditt överklagande senast 3 veckor efter att du tog emot beslutet. 

Kontaktuppgifter - personuppgiftsansvariga

Byggärenden Byggnadsnämnden, byggochmiljo.bygglovadmin@kungsbacka.se

Miljöärenden Nämnden för Miljö- & hälsoskydd, miljoochhalsoskydd.admin@kungsbacka.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Uppgifter om beslutet/fakturan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa