Ansöka om ersättning för onyttig VA-anläggning

LÄS MER

Kungsbacka kommun ersätter fastighetsägare för nyare enskilda avloppsanläggningar när dessa blir onyttiga i samband med att kommunalt VA byggs ut.

Fyll i blanketten och skicka in till Kungsbacka kommun. Följande villkor gäller för ersättning av onyttigbliven avloppsanläggning:

 • Fastigheten måste ingå i verksamhetsområde för VA, fastställt av kommunfullmäktige.
 • Anläggningen ska vara tillståndsgiven av Miljö & Hälsoskydd i Kungsbacka kommun.
 • Anläggningen får vara högst 10 år gammal. Anläggningens ålder räknas från anläggningsdatum som verifieras med ett intyg från entreprenör (kontrollplan och uförandeintyg).
 • Ersättning utgår med maximalt spillvattendelen i anslutningsavgiften enligt gällande VA-taxa. Maxbelopp beräknas utifrån en tomtyta på 1 200 m2.
 • Dokumenterade och verifierade kostnader för material och arbete ersätts. Ersättning utbetalas endast för avloppsanläggningens kostnader, inte för övriga kostnader som kan ha uppstått i samband med att anläggningen anlades, till exempel geoteknisk undersökning, projektering, tillståndskostnader, anslutande ledningsnät etc. Eget arbete ersätts inte.
 • Rak avskrivning tillämpas, det vill säga anläggningens värde nedräknas med 10 procentenheter för varje påbörjat år efter anläggningsdatum. Anläggningsdatum framgår av entreprenörens intyg.
 • Anläggningens ålder beräknas från anläggningsdatum fram till datum då faktura för anläggningsavgift VA är betald.
 • Om den enskilda anläggningens värde inte kan styrkas med kvitton tar Teknik fram ett schablonvärde. För att erhålla högre ersättning än schablonkostnader måste kostnader styrkas med kvitton.
 • Vid delad anläggning ges ersättning i relation till ägarandel.
 • Ingen ersättning utgår om anläggningen är av temporär karaktär och/eller om fastighetsägaren fått information om att utbyggnad ska ske inom en snar framtid (0-5 år). Tillståndet för en enskild anläggning kan vara tidsbegränsat då det gäller en temporär anläggning.
 • Ersättning kan ges även för temporära enskilda anläggningar som fått tillstånd i avvaktan på kommunalt VA men där kommunen senare beslutar att inte inrätta verksamhetsområde.
 • Torrtoaletter (förbränningstoalett, mulltoalett mm) ersätts inte. Vi ger heller ingen ersättning för enskild dricksvattenanläggning.