Anmäla eller söka tillstånd för åtgärd inom vattenskyddsområde

LÄS MER

Vattenskyddsområden finns för att skydda vårt dricksvatten. De ger oss tillgång till dricksvatten av god kvalitet också i framtiden. Ett vattenskyddsområde innebär inte att området är avspärrat eller förbjudet att vistas i. Men all verksamhet som utgör en risk för vattenkvaliteten är reglerad genom skyddsföreskrifter.

Skyddsföreskrifterna styr vad som är tillåtet och inte, för att vattnets kvalitet inte ska hotas. Det krävs tillstånd för vissa saker medan andra saker är förbjudna. Bestämmelserna kan vara olika beroende på om det är en ytvattentäkt (sjöar/vattendrag) eller grundvattentäkt (grundvattenmagasin).

I Kungsbacka har vi fyra vattenskyddsområden: Lygnern – Fjärås Bräcka, Gällinge och Öjersbo. Till respektive vattenskyddsområde finns det föreskrifter som reglerar vissa åtgärder och verksamheter. Du hittar föreskrifterna för våra vattenskyddsområden på Vattenskyddsområden i Kungsbacka kommun. Anmälan och tillstånd söker man hos Bygg- och miljöförvaltningen.

Du behöver inte bedöma om det du ansöker om är en ansökan eller anmälan. Vi gör den bedömningen när du har lämnat in din ansökan/anmälan. När din ansökan/anmälan har kommit in till kommunen tilldelas ärendet en handläggare. Handläggaren kontaktar dig och ber dig att komma in med kompletteringar om det behövs.

Mer information om vattenskyddsområden hittar du på Vattenskyddsområden i Kungsbacka kommun

Avgifter

Handläggningen av ärendet är förknippad med en avgift i enlighet med Nämnden för Miljö & hälsoskydds taxa. En faktura skickas till dig i samband med att beslut fattas i ärendet.

Klicka på länken bredvid för att se aktuella avgifter Länk till aktuella avgifter.

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300 83 40 00
www.kungsbacka.se

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för Miljö & hälsoskydd
miljoochhalsoskydd.admin@kungsbacka.se