Ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder i gymnasiet

LÄS MER

De medel som en skola har tilldelats ska finansiera utbildningen för alla elever vid skolan, där undervisningen av en del elever kan vara mer resurskrävande än undervisningen av andra. Utöver denna huvudsakliga finansieringskälla ska det ges ett så kallat tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning.

Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder

Grundbeloppet är huvudsaklig finansieringskälla för fristående gymnasieskolor och är inte individbaserad. De medel som en skola har tilldelats ska finansiera utbildningen för alla elever vid skolan, där undervisningen av en del elever kan vara mer resurskrävande än undervisningen av andra. Utöver denna huvudsakliga finansieringskälla ska det ges ett så kallat tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning.

Tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt utformat utifrån elevens behov och syfta till att eleven får förutsättningar att nå målen för utbildningen.

Särskilt stöd

Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra anpassningar, om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar. Särskilt stöd beslutas av rektor och dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

Extraordinära stödåtgärder som kan berättiga till tilläggsbelopp:

- assistenthjälp
- anpassning av lokaler
- andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till elever med stora inlärningssvårigheter

Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplat till den enskilda eleven och ska ha direkt samband med elevens särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång. Skolan kan inte räkna med att tilläggsbeloppet ska täcka hela stödinsatsen. Tilläggsbeloppet är avsett att täcka den extra kostnad som gör att stödinsatsen är att betrakta som extraordinär.

Förlängd undervisning

När det gäller förlängd undervisning för en elev är utgångspunkten att stöd hanteras inom ramen för grundbeloppet. Om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd finns det möjlighet att ansöka om tilläggsbelopp för förlängd undervisning.

Tilläggsbeloppet gäller inte:

- extra anpassningar
- extra undervisning
- individualiserat lärande
- specialpedagogiska insatser
- undervisning i särskild grupp

Exempel på målgrupper som kan ha omfattande behov av särskilt stöd:

1. Elever med behov av extraordinära stödåtgärder till följd av fysiska svårigheter som till exempel rörelsehinder, hörselnedsättning eller synnedsättning.

2. Elever med behov av extraordinära stödåtgärder till följd av medicinska/somatiska svårigheter som till exempel svår allergi eller svår epilepsi.

3. Elever med behov av extraordinära stödåtgärder till följd av psykiska och/eller betydande sociala svårigheter som till exempel där riskinslag föreligger för dem själva eller för andra i deras omgivning, och elever med mycket stora svårigheter i socialt samspel och kommunikation.

För att behovet ska vara att anse som omfattande och stödåtgärderna som extraordinära krävs att stödbehoven och de insatta stödåtgärderna ska vara frekventa eller kontinuerliga.

Modersmålsundervisning

Elever ska erbjudas undervisning i modersmål om en eller båda vårdnadshavare har annat språk än svenska som modersmål, om språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven, och eleven har goda kunskaper i språket. Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Rätten till stöd

En elev har rätt att få sitt stödbehov tillgodosett oavsett om tilläggsbelopp beviljas eller inte. Det är inte möjligt att villkora en stödinsats med att den sätts in endast om tilläggsbelopp beviljas. Ett undantag är att en fristående skola inte behöver ta emot eller ge fortsatt utbildning åt en elev om hemkommunen avvisar ansökan om tilläggsbelopp från skolan med hänvisning till att ett beviljande skulle innebära betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Kungsbacka kommun avslår i normalfallet inte ansökningar om tilläggsbelopp med en sådan motivering, varför detta nästan aldrig aktualiseras för elever som är bosatta i Kungsbacka.

Förutsättningar för att söka tilläggsbelopp

Behoven ska vara dokumenterade och tydligt definierade av person med specialpedagogisk, medicinsk, psykologisk eller annan specialistkompetens och bestå av:

- Ifylld ansökningsblankett
- Pedagogisk utredning
- Åtgärdsprogram där utvärdering av vidtagna åtgärder är gjord
- Individuell studieplan. Vid ansökan om förlängd studietid ska bifogas kurs/kurser som avses, hur många poäng av kurs som återstår samt när eleven beräknas få sin gymnasieexamen.
- Andra relevanta underlag, till exempel medicinsk, psykologisk eller social utredning
- Om ni har fått tilläggsbelopp tidigare ska en skriftlig uppföljning/utvärdering bifogas där det framgår hur tilläggsbeloppet har använts.

Inför höstterminen bör ansökan vara inkommen under maj månad och för vårterminen under november månad. Ansökningar som kommer in under annan tid hanteras efter överenskommelse. Byter eleven skola försvinner tillägget.

Skollagen (SFS 2010:800) 16 kap. 54 § , 17 kap. 34 §
Träder i kraft I:2016-07-01/ Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov.Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Lag (2016:550).

Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) 13 kap.7 §
Träder i kraft I:2016-07-01/ Med tilläggsbelopp enligt 16 kap. 54 §, 17 kap. 34 § och 19 kap. 47 § skollagen (2010:800) avses ersättning för 1. assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till elever med stora inlärningssvårigheter, och 2. modersmålsundervisning för elever som ska ges sådan undervisning. Förordning (2016:551).

Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) 9 kap. 7 §
Huvudmannen får besluta att undervisningen på ett nationellt program för en elev i gymnasieskolan får fördelas över längre tid än tre år, om eleven har läst ett reducerat program eller om det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl för det. Förordning (2012:402).

Kontakta gärna

Handläggare Tara Zatymahboob
0300-83 32 85
tara.zatymahboob@kungsbacka.se

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka Direkt
info@kungsbacka.se
+46300834000
www.kungsbacka.se