Ansöka om öppningstillstånd/TA-planer

LÄS MER

Om du ska utföra arbete i trafiken måste du ofta både ha ett så kallat öppningstillstånd för att få gräva samt lämna in en trafikanordningsplan till kommunen. Handläggningstiden är normalt cirka 15 arbetsdagar, men under sommarens semesterperiod kan den uppgå till 4 veckor.

Läs igenom våra regler för schaktning i gata innan du lämnar in din ansökan. På sidan hittar du även prislista för schakt i gata.

Tillstånd för arbeten i trafik och mark | Kungsbacka kommun

Nedanstående dokument ska tillämpas vid schakt eller arbete i trafik där Kungsbacka kommun är väghållare.

  • APV 2012:86 version 4
  • AMA anläggning senaste version gäller
  • Regler för schaktning

Trafikintensiva vägnätet, kollektivtrafik och GC-vägar finns att tillgå på Kungsbackas karta under fliken kommunikationer.

Byggherren ska se till att berörda fastighetsägare, boende, trafikanter, näringsliv samt samhällsviktiga verksamheter så som Räddningstjänst och lokaltrafiken löpande informeras om arbetet.

Observera att TA-planen alltid ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

För att handläggningen ska kunna påbörjas ska följande information bifogas.

  • TA-plan.
  • Karta med position och arbetsområde, placering av eventuella bodar och container och dyl.
  • Karta över schaktsträckor.

Vi kan även begära in kompletterande handlingar om så behövs. 

Vid frågor om TA-planer och öppningstillstånd kontakta teknik.anlaggningochutveckling@kungsbacka.se

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID eller Freja eID