Ansöka om tillstånd att använda gemensamt sopkärl

LÄS MER

Som fastighetsägare har du rätt att ansöka om undantag från bestämmelserna i kommunens renhållningsordning. Här är de vanligaste undantagen.

Gemensam sopbehållare

Innehavarna av två, tre eller fyra närbelägna fastigheter kan gå samman och dela på en sopbehållare, om ingen behöver gå längre än 300 meter från sin ytterdörr till sopbehållaren.

Om alla hushållen använder varmkompost för det biologiskt nedbrytbara avfallet, får man vara högst tio boende, som delar på sopbehållaren. Det är endast sopbehållare i storleken 130 eller 190 liter som kan komma ifråga.

Alla fastighetsägarna ska skriva på en ansökan, och en av dem åta sig att ha sopbehållaren hos sig och betala den ordinarie sophämtningsavgiften. Övriga ingående fastighetsägare betalar endast grundavgiften.

Du kan ansöka om gemensam sopbehållare genom att skicka in en blankett. Länk till ansökan finns i blankettrutan här uppe till höger.

Att få dispens kostar motsvarande ett kärlbyte enligt gällande taxa.

Egen hantering av avfall

Om ett boningshus ligger mer än 300 meter från närmaste boningshus på annan fastighet, eller om det innebär stora svårigheter att hämta avfall, har fastighetsägaren möjlighet att ansöka om undantag från sop- och latrinhämtning samt från slamtömning av avloppsbrunn.

Du ansöker skriftligen och förbinder dig att själv forsla det avfall, som du inte själv kan ta hand om, till anvisad uppsamlingsplats. Fastigheten ska vara så beskaffad och utrustad, att det mesta avfallet slutligen kan omhändertas där.

För kompostering av avfall krävs anmälan till Teknik. Blankett finns ovan.

Att få dispens kostar motsvarande ett kärlbyte enligt gällande taxa.

Uppehåll i hämtning och tömning

Om en bebyggd fastighet ska stå helt oanvänd en längre tid, kan man ansöka om uppehåll i sophämtning, slamsugning och eventuellt latrinhämtning hos kommunens förvaltning för Teknik. I länklistan ovan hittar du lämplig blankett.

Att få dispens kostar motsvarande ett kärlbyte enligt gällande taxa.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten