Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (56)

  • Anmäla dagvattenanläggning

   Om du ska anordna eller ändra en dagvattenanläggning eller anläggning för att ta hand om eller rena dagvatten eller liknande, ska du anmäla det till kommunen.

   Om du ska anordna eller ändra en dagvattenanläggning eller anläggning för att ta hand om eller rena dagvatten eller liknande, ska du anmäla det till kommunen.

  • Anmäla egen varmkompost

   Här anmäler du om du vill börja kompostera ditt matavfall.

   Här anmäler du om du vill börja kompostera ditt matavfall.

  • Anmäla installation av fett- eller oljeavskiljare

   Om du bedriver en verksamhet där fett eller olja riskerar att hamna i avloppsledningarna måste du installera en fett- eller oljeavskiljare och anmäla det till kommunen.

   Om du bedriver en verksamhet där fett eller olja riskerar att hamna i avloppsledningarna måste du installera en fett- eller oljeavskiljare och anmäla det till kommunen.

  • Anmäla installation av värmepumpsanläggning

   Här kan du registrera din värmepump, bergvärme, ytjordvärme eller ytvattenvärme.

   Här kan du registrera din värmepump, bergvärme, ytjordvärme eller ytvattenvärme.

  • Anmäla installation eller avinstallation av cistern

   Ska du installera en cistern för eldningsolja eller diesel? Eller har du en cistern som ska tas ur bruk. Använd vår e-tjänst för hantering av ditt ärende.

   Ska du installera en cistern för eldningsolja eller diesel? Eller har du en cistern som ska tas ur bruk. Använd vår e-tjänst för hantering av ditt ärende.

  • Anmäla misstänkt matförgiftning

   Har du blivit sjuk och misstänker att det beror på maten du köpt i Kungsbacka kommun? Skicka in en anmälan om misstänkt matförgiftning via vår e-tjänst.

    

   Har du blivit sjuk och misstänker att det beror på maten du köpt i Kungsbacka kommun? Skicka in en anmälan om misstänkt matförgiftning via vår e-tjänst.

    

  • Anmäla VA-anslutning

   Om du vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp (VA) anmäler du det här. 

   Om du vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp (VA) anmäler du det här. 

  • Anmäla ÅVC-kort för besök hos Vivab

   Du kan lämna avfall på återvinningscentralerna i Varberg och Falkenberg med ditt återvinningskort från Kungsbacka efter att ha anmält det till oss.

   Du kan lämna avfall på återvinningscentralerna i Varberg och Falkenberg med ditt återvinningskort från Kungsbacka efter att ha anmält det till oss.

  • Anmäla översvämning i bostad

   Anmälan är ett underlag för utredning av kondition och funktion av det kommunala avloppsnätet med syfte att förhindra liknande olägenheter i framtiden.

   Anmälan är ett underlag för utredning av kondition och funktion av det kommunala avloppsnätet med syfte att förhindra liknande olägenheter i framtiden.

  • Ansöka om boendeparkering

   Ett tillstånd för boendeparkering innebär att du för en fast subventionerad avgift har möjlighet att parkera inom ett visst område och har fördelar när det gäller långtidsparkering.

   Ett tillstånd för boendeparkering innebär att du för en fast subventionerad avgift har möjlighet att parkera inom ett visst område och har fördelar när det gäller långtidsparkering.

  • Ansöka om eget omhändertagande av slam, fekalier eller urin

   Det krävs en dispens för att du själv ska få ta hand om ditt avfall från slam, fekalier eller urin. Dispensen är personlig och följer inte fastigheten.

   Det krävs en dispens för att du själv ska få ta hand om ditt avfall från slam, fekalier eller urin. Dispensen är personlig och följer inte fastigheten.

  • Ansöka om enskilt avlopp

   Här kan du ansöka eller anmäla om att få inrätta en ny enskild avloppsanläggning eller ändra en befintlig enskild avloppsanläggning.

   Här kan du ansöka eller anmäla om att få inrätta en ny enskild avloppsanläggning eller ändra en befintlig enskild avloppsanläggning.

  • Ansöka om förlängt intervall för slamtömning

   Du som har en låg belastning på din avloppsanläggning och som inte behöver ha en årlig slamtömning kan ansöka om att få ett förlängt intervall för slamtömning.

   Du som har en låg belastning på din avloppsanläggning och som inte behöver ha en årlig slamtömning kan ansöka om att få ett förlängt intervall för slamtömning.

  • Ansöka om gångavstånd för sopkärl

   Här kan du ansöka om att ditt sopkärl ska hämtas på en annan plats än den nuvarande.

   Här kan du ansöka om att ditt sopkärl ska hämtas på en annan plats än den nuvarande.

  • Ansöka om lekplatsbidrag

   Vägföreningar kan söka bidrag för upprustning av lekplatser. Nämnden för Teknik anslår 200 000 kronor per år till detta. Bidraget avser lekplatser som är allmänna och som tydligt framstår som allmänna.

   Vägföreningar kan söka bidrag för upprustning av lekplatser. Nämnden för Teknik anslår 200 000 kronor per år till detta. Bidraget avser lekplatser som är allmänna och som tydligt framstår som allmänna.

  • Ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

   För dig som behöver ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad finns här två blanketter - en för att ansöka om själva tillståndet och en för läkarintyg som ska bifogas med ansökan.

   För dig som behöver ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad finns här två blanketter - en för att ansöka om själva tillståndet och en för läkarintyg som ska bifogas med ansökan.

  • Ansöka om planbesked

   Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som fordrar en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan.

   Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som fordrar en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan.

  • Ansöka om strandskyddsdispens

   Ibland finns det skäl som gör att du kan få dispens från strandskyddet. I de flesta fall ansöker du om dispens hos byggnadsnämnden. 

   Ibland finns det skäl som gör att du kan få dispens från strandskyddet. I de flesta fall ansöker du om dispens hos byggnadsnämnden. 

  • Ansöka om särskilt vägbidrag

   Bidrag för gång- och cykelfrämjande åtgärder och ombyggnader som avser att höja trafiksäkerheten.

   Bidrag för gång- och cykelfrämjande åtgärder och ombyggnader som avser att höja trafiksäkerheten.

  • Ansöka om tillstånd att använda gemensamt sopkärl

   Innehavarna av två, tre eller fyra närbelägna fastigheter kan gå samman och dela på en sopbehållare, om ingen behöver gå längre än 300 meter från sin ytterdörr till sopbehållaren.

   Innehavarna av två, tre eller fyra närbelägna fastigheter kan gå samman och dela på en sopbehållare, om ingen behöver gå längre än 300 meter från sin ytterdörr till sopbehållaren.

  • Ansöka om tillstånd inom vattenskyddsområde

   Ansök som tillstånd för cistern, djurhållning och växtnäring, verksamhet eller åtgärd, spridning av bekämpningsmedel.

   Ansök som tillstånd för cistern, djurhållning och växtnäring, verksamhet eller åtgärd, spridning av bekämpningsmedel.

  • Ansöka om utstakning i egen regi

   Ansöka om utstakning i egen regi

   Ansöka om utstakning i egen regi

  • Ansöka om vägbidrag

   På det vägnät där kommunen eller Trafikverket inte har ansvaret sköts vägarna av enskilda väghållare.

   På det vägnät där kommunen eller Trafikverket inte har ansvaret sköts vägarna av enskilda väghållare.

  • Ansöka om återvinningskort

   För att lämna avfall på en återvinningscentral i Kungsbacka behöver du ett återvinningskort.

   För att lämna avfall på en återvinningscentral i Kungsbacka behöver du ett återvinningskort.

  • Ansöka om öppningstillstånd/TA-planer

   Om du ska utföra arbete i trafiken måste du ofta både ha ett så kallat öppningstillstånd för att få gräva samt lämna in en trafikanordningsplan till kommunen.

   Om du ska utföra arbete i trafiken måste du ofta både ha ett så kallat öppningstillstånd för att få gräva samt lämna in en trafikanordningsplan till kommunen.

  • Begära skadestånd efter skada

   Begäran om prövning ifall Kungsbacka kommun eller anlitad entreprenör orsakat skada genom fel eller försummelse i enlighet med skadeståndslagens bestämmelser.

   Begäran om prövning ifall Kungsbacka kommun eller anlitad entreprenör orsakat skada genom fel eller försummelse i enlighet med skadeståndslagens bestämmelser.

  • Begära slutbesked för ärende som kräver bygg-, mark- eller rivningslov eller anmälan

   Har du byggt klart?
   Innan du flyttar in eller börjar använda din byggnad behöver du få ett slutbesked.

   Har du byggt klart?
   Innan du flyttar in eller börjar använda din byggnad behöver du få ett slutbesked.

  • Begära startbesked för ärende som kräver bygg-, mark- eller rivningslov eller anmälan

   För ärenden som kräver bygg-, mark- eller rivningslov eller anmälan får du inte påbörja arbetena förrän du fått ett startbesked.

   För ärenden som kräver bygg-, mark- eller rivningslov eller anmälan får du inte påbörja arbetena förrän du fått ett startbesked.

  • Beställa nytt avfallsabonnemang

   Du som fastighetsägare väljer vilken typ av renhållningsabonnemang du vill ha. När du tecknar ett abonnemang ingår hämtning av hushållsavfall vid fastigheten, normalt var fjortonde dag.

   Du som fastighetsägare väljer vilken typ av renhållningsabonnemang du vill ha. När du tecknar ett abonnemang ingår hämtning av hushållsavfall vid fastigheten, normalt var fjortonde dag.

  • Dokumentera för fastighetsägare

   Blanketter för inventering, anmälan och dokumentation.

   Blanketter för inventering, anmälan och dokumentation.

  • Flytt eller ägarbyte för vatten och avlopp samt hämtning av hushållsavfall

   Om du flyttar eller om fastigheten byter ägare måste du anmäla detta.

   Om du flyttar eller om fastigheten byter ägare måste du anmäla detta.

  • Fylla i kontrollplan vid byggåtgärder

   Kontrollplaner för eldstad, ventilation, rivning, bärande konstruktion, enkla åtgärder till exempel mindre tillbyggnader, komplementsbyggnader och takkupa

   Kontrollplaner för eldstad, ventilation, rivning, bärande konstruktion, enkla åtgärder till exempel mindre tillbyggnader, komplementsbyggnader och takkupa

  • Komplettera ditt pågående byggärende

   I denna tjänst kan du komplettera ditt ärende.

   I denna tjänst kan du komplettera ditt ärende.

  • Komplettera i pågående ärende till Miljö & Hälsoskydd

   Komplettera ett pågående ärende hos Miljö & Hälsoskydd.

   Komplettera ett pågående ärende hos Miljö & Hälsoskydd.

  • Lämna grannyttrande till Miljö & Hälsoskydd

   Denna e-tjänst används av dig som har fått en begäran om grannyttrande från Miljö & Hälsoskydd.

   Denna e-tjänst används av dig som har fått en begäran om grannyttrande från Miljö & Hälsoskydd.

  • Lämna klagomål om störning avseende hälsoskydd eller miljö

   Här kan du lämna klagomål med syfte att undanröja olägenhet för människors hälsa eller skador på miljön. 

   Här kan du lämna klagomål med syfte att undanröja olägenhet för människors hälsa eller skador på miljön. 

  • Lämna svar vid grannehörande

   Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

   Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

  • Lämna synpunkter på Detaljplan för bostäder inom del av fastigheten Söderbro 10 m.fl. - aktuellt skede SAMRÅD

   Du har möjlighet att påverka kommunens planering genom att tycka till när en ny detaljplan tas fram.

   Du har möjlighet att påverka kommunens planering genom att tycka till när en ny detaljplan tas fram.

  • Lämna synpunkter på detaljplan för bostäder inom Särö 1:504 - aktuellt skede SAMRÅD

   Du har möjlighet att påverka kommunens planering genom att tycka till när en ny detaljplan tas fram.

   Du har möjlighet att påverka kommunens planering genom att tycka till när en ny detaljplan tas fram.

  • Lämna synpunkter på Detaljplan för förskola och bostäder vid Bostället inom del av Frillesås-Rya 2:1 - aktuellt skede GRANSKNING

   Du har möjlighet att påverka kommunens planering genom att tycka till när en ny detaljplan tas fram.

   Du har möjlighet att påverka kommunens planering genom att tycka till när en ny detaljplan tas fram.

  • Lämna uppgifter om kontrollansvarig

   Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid arbetsplatsbesöket.

   Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid arbetsplatsbesöket.

  • Redovisa uppgifter om enskild avloppsanläggning

   Inför kommunens tillsyn av små avlopp vill vi att du lämnar in uppgifter om din avloppsanläggning och redovisar hur du sköter anläggningen.

    

   Inför kommunens tillsyn av små avlopp vill vi att du lämnar in uppgifter om din avloppsanläggning och redovisar hur du sköter anläggningen.

    

  • Se dina VA-fakturor och lämna vattenmätarställning

   Här kan du logga in och se dina VA-fakturor och lämna vattenmätarställning.

   Här kan du logga in och se dina VA-fakturor och lämna vattenmätarställning.

  • Se faktura, ändra kärlstorlek och se hämtschema för avfallshantering

   Logga in och se hämtschema och dina fakturor för avfallshantering. 

    

   Logga in och se hämtschema och dina fakturor för avfallshantering. 

    

  • Skicka meddelande till handläggare i ett pågående byggärende

   Lämna ett meddelande till din handläggare.

   Lämna ett meddelande till din handläggare.

  • Söka bostad genom bostadsförmedlingen

   Kungsbacka kommuns bostadsförmedling har en egen hemsida där du kan registrera dig för att ställa dig i bostadskö, söka lediga lägenheter och läsa mer om hur bostadsförmedlingen fungerar.

   Kungsbacka kommuns bostadsförmedling har en egen hemsida där du kan registrera dig för att ställa dig i bostadskö, söka lediga lägenheter och läsa mer om hur bostadsförmedlingen fungerar.

  • Ta del av beslut som granne eller sakägare i byggärende

   Här kan du som granne eller sakägare ta del av beslut i din grannes ärende.

   Här kan du som granne eller sakägare ta del av beslut i din grannes ärende.

  • Ta del av beslut som sökande eller kontrollansvarig i byggärende

   Här kan du som sökande eller kontrollansvarig ta del av beslut i dina ärenden.

   Här kan du som sökande eller kontrollansvarig ta del av beslut i dina ärenden.

  • Uppdatera lägenhetsregister för flerbostadshus

   Du som äger flerbostadshus eller småhus med fler än en lägenhet är skyldig att lämna uppgifter till kommunen när det sker förändringar i ditt lägenhetsbestånd.

   Du som äger flerbostadshus eller småhus med fler än en lägenhet är skyldig att lämna uppgifter till kommunen när det sker förändringar i ditt lägenhetsbestånd.

  • Yttra sig som granne vid borrning av bergvärme

   Du har endast yttranderätt och ingen vetorätt över värmepumpsinstallationen. Dock har du rätt att överklaga beslutet om du haft synpunkter i ärendet.

   Du har endast yttranderätt och ingen vetorätt över värmepumpsinstallationen. Dock har du rätt att överklaga beslutet om du haft synpunkter i ärendet.

  Visa allaVisa färre

  Gator, trafik och utemiljö (5)

  Kommun och politik (10)

  • Ansöka om autogiro

   Du anmäler hos din internetbank om att du vill betala dina fakturor från kommunen med autogiro. Du kan också anmäla via blanketten ovan.

   Du anmäler hos din internetbank om att du vill betala dina fakturor från kommunen med autogiro. Du kan också anmäla via blanketten ovan.

  • Ansöka om stipendium ur Hallgrens och Gagnells fond

   Fonden syftar till att stötta utbildning. Stödet ska gå till ungdomar från Kungsbacka kommun som går på gymnasiet, universitet, högskola eller motsvarande högre utbildning och som bedöms ha särskilt behov av ekonomiskt stöd.

   Fonden syftar till att stötta utbildning. Stödet ska gå till ungdomar från Kungsbacka kommun som går på gymnasiet, universitet, högskola eller motsvarande högre utbildning och som bedöms ha särskilt behov av ekonomiskt stöd.

  • Ansöka om stipendium ur stiftelsen Arvid och Hildur Anderssons donationsfond

   Stiftelsen Arvid och Hildur Anderssons donation ska årligen användas till utbildning av ungdom och vård av äldre, sjuka och/eller personer med funktionsnedsättning i Släps församling.

   Stiftelsen Arvid och Hildur Anderssons donation ska årligen användas till utbildning av ungdom och vård av äldre, sjuka och/eller personer med funktionsnedsättning i Släps församling.

  • Ge samtycke till behandling av personuppgifter

   Här ger du som politiker ditt samtycke till behandling av personuppgifter om dig i förtroendemannaregistret och på Kungsbacka kommuns hemsida.

   Här ger du som politiker ditt samtycke till behandling av personuppgifter om dig i förtroendemannaregistret och på Kungsbacka kommuns hemsida.

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv och arbete (24)

  Visa allaVisa färre

  Omsorg, stöd och hjälp (21)

  • Ansöka om ekonomiskt bistånd

   Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Det är den sista utvägen när alla andra alternativ är uttömda och prövas individuellt.

   Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Det är den sista utvägen när alla andra alternativ är uttömda och prövas individuellt.

  • Ansöka om insatser för vård och omsorg

   Du har enligt Socialtjänstlagen rätt till bistånd för dina behov om de inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndet ska ge dig en skälig levnadsnivå. Kommunen har möjlighet att utforma verksamhet och bistånd enligt lokala förutsättningar och behov.

   Du har enligt Socialtjänstlagen rätt till bistånd för dina behov om de inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndet ska ge dig en skälig levnadsnivå. Kommunen har möjlighet att utforma verksamhet och bistånd enligt lokala förutsättningar och behov.

  • Ansöka om kommunalt bostadstillägg

   Du som har hyreskontrakt i bostad med särskild service i Kungsbacka kommun kan ansöka om kommunalt bostadstillägg.

   Du som har hyreskontrakt i bostad med särskild service i Kungsbacka kommun kan ansöka om kommunalt bostadstillägg.

  • Ansöka om korttidstillsyn

   Du som är förälder till ett barn eller ungdom över 12 år med en funktionsnedsättning kan få hjälp med att se efter ditt barn före och efter skoltid och under lov.

   Du som är förälder till ett barn eller ungdom över 12 år med en funktionsnedsättning kan få hjälp med att se efter ditt barn före och efter skoltid och under lov.

  • Ansöka om socialpsykiatriskt stöd

   Kungsbacka kommun erbjuder omsorg, stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning, sjukdom eller skada.

   Kungsbacka kommun erbjuder omsorg, stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning, sjukdom eller skada.

  • Ansöka om stipendium ur Erik Hjälmlövs stiftelse

   Erik Hjälmlövs stiftelse ska varje år dela ut pengar till personer med fysisk funktionsnedsättning.

   Erik Hjälmlövs stiftelse ska varje år dela ut pengar till personer med fysisk funktionsnedsättning.

  • Ansöka om stipendium ur Tage Larssons stiftelse

   Tage Larssons stiftelse delar varje år ut pengar till behövande i Kungsbacka kommun med psykisk, fysisk eller social funktionsnedsättning och som lever under knappa omständigheter.

   Tage Larssons stiftelse delar varje år ut pengar till behövande i Kungsbacka kommun med psykisk, fysisk eller social funktionsnedsättning och som lever under knappa omständigheter.

  • Ansöka om stöd enligt LSS

   Kungsbacka kommun erbjuder omsorg, stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning, sjukdom eller skada.

   Kungsbacka kommun erbjuder omsorg, stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning, sjukdom eller skada.

  • Ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen

   Kungsbacka kommun erbjuder omsorg, stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning, sjukdom eller skada.

   Kungsbacka kommun erbjuder omsorg, stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning, sjukdom eller skada.

  • Jämföra hemtjänst inom äldreomsorg

   I vår jämförelsetjänst kan du jämföra verksamheterna utifrån olika kriterier. Du får en enkel översikt av fakta, statistik och undersökningar som kommunen genomför.

   I vår jämförelsetjänst kan du jämföra verksamheterna utifrån olika kriterier. Du får en enkel översikt av fakta, statistik och undersökningar som kommunen genomför.

  • Jämföra äldreboenden

   I vår jämförelsetjänst kan du jämföra verksamheterna utifrån olika kriterier. Du får en enkel översikt av fakta, statistik och undersökningar som kommunen genomför.

   I vår jämförelsetjänst kan du jämföra verksamheterna utifrån olika kriterier. Du får en enkel översikt av fakta, statistik och undersökningar som kommunen genomför.

  • Lämna inkomstuppgift för avgift för vård- och omsorg

   Du som betalar avgift inom förvaltningen för vård- och omsorg i Kungsbacka kommun behöver lämna in nya uppgifter för att vi ska kunna beräkna din avgift.

   Du som betalar avgift inom förvaltningen för vård- och omsorg i Kungsbacka kommun behöver lämna in nya uppgifter för att vi ska kunna beräkna din avgift.

  • Räkna ut avgift för hemtjänst

   Det här gäller för dig som har hemtjänst.

   Det här gäller för dig som har hemtjänst.

  • Räkna ut avgift för vård- och omsorgsboende

   I vård- och omsorgsboende finns det tre fasta kostnader som betalas till kommunen. Detta är omsorgsavgift, matkostnad och hyra. Matkostnad och hyra ingår inte i den högsta avgiften, så kallad maxtaxan, utan betalas alltid.

   I vård- och omsorgsboende finns det tre fasta kostnader som betalas till kommunen. Detta är omsorgsavgift, matkostnad och hyra. Matkostnad och hyra ingår inte i den högsta avgiften, så kallad maxtaxan, utan betalas alltid.

  • Välja utförare av hemtjänst

   Du som har hemtjänst får själv välja om du vill anlita den kommunala hemtjänsten eller ett privat företag som godkänts av politikerna.

   Du som har hemtjänst får själv välja om du vill anlita den kommunala hemtjänsten eller ett privat företag som godkänts av politikerna.

  Visa allaVisa färre

  Uppleva och göra (22)

  • Ansöka om arrangemang i idrottslokal

   Föreningar får ansöka om maximalt två arrangemang per termin, ansökan ska lämnas in senast 1 mars inför nästa säsong. Ansökan ska inte avse ordinarie verksamhet som seriespel/matcher eller dylikt.

   Föreningar får ansöka om maximalt två arrangemang per termin, ansökan ska lämnas in senast 1 mars inför nästa säsong. Ansökan ska inte avse ordinarie verksamhet som seriespel/matcher eller dylikt.

  • Ansöka om att boka idrottslokal och mötesplats för hel säsong

   Säsongsbokning för bidragsberättigade föreningar.

   Säsongsbokning för bidragsberättigade föreningar.

  • Ansöka om att hyra mobil utrustning - IP Skogen

   Kommunen hyr ut utrustning för läger och arrangemang till föreningar. Utrustningen kallas för IP Skogen.

   Kommunen hyr ut utrustning för läger och arrangemang till föreningar. Utrustningen kallas för IP Skogen.

  • Ansöka om bidrag för enskilda kulturprojekt

   Är du en enskild aktör inom kultursektorn eller är ni en kulturförening? Då kan du söka bidrag för verksamheten eller ett kulturprojekt.

   Är du en enskild aktör inom kultursektorn eller är ni en kulturförening? Då kan du söka bidrag för verksamheten eller ett kulturprojekt.

  • Ansöka om lotteritillstånd

   För registreringslotterier krävs en registrering hos kommunen. 

   För registreringslotterier krävs en registrering hos kommunen. 

  • Ansöka om pengar från Barbros bankomat

   Barbros bankomat ger stöd till projekt som drivs och genomförs av ungdomar för ungdomar. 

   Barbros bankomat ger stöd till projekt som drivs och genomförs av ungdomar för ungdomar. 

  • Ansöka om Pluspolarekort

   Med Pluspolarekort kan du som har en funktionsvariation ta med dig en vän som stöd, hjälp eller sällskap när du vill ta del av fritids- och kulturutbudet i Kungsbacka.

   Med Pluspolarekort kan du som har en funktionsvariation ta med dig en vän som stöd, hjälp eller sällskap när du vill ta del av fritids- och kulturutbudet i Kungsbacka.

  • Ansöka om registrering av bidragsberättigad förening

   För att få bidrag ska föreningen först vara registrerad och godkänd som bidragsberättigad av nämnden för Kultur & Fritid. 

   För att få bidrag ska föreningen först vara registrerad och godkänd som bidragsberättigad av nämnden för Kultur & Fritid. 

  • Bli arrangör för Pluspolare

   Här kan företag, föreningar och organisationer anmäla sig som Pluspolarearrangör.

   Här kan företag, föreningar och organisationer anmäla sig som Pluspolarearrangör.

  • Få information om verksamhet via SMS

   Nu kan du som vill ha information om våra verksamheter få det via SMS. Vi erbjuder SMS-tjänsten för fotboll och vattengympa på Kungsbacka simhall.

   Nu kan du som vill ha information om våra verksamheter få det via SMS. Vi erbjuder SMS-tjänsten för fotboll och vattengympa på Kungsbacka simhall.

  • Hantera aktivitetskort

   Registrera närvaro - barn- och ungdomsföreningar, handikappföreningar
   Lokalt aktivitetsstöd

   Registrera närvaro - barn- och ungdomsföreningar, handikappföreningar
   Lokalt aktivitetsstöd

  • Redovisa antal medlemmar i handikappförening

   Medlemsbidraget söker inte föreningen själv utan Föreningsservice hämtar antalet aktiva medlemmar från Aktivitetskort på nätet

   Medlemsbidraget söker inte föreningen själv utan Föreningsservice hämtar antalet aktiva medlemmar från Aktivitetskort på nätet

  • Redovisa lotteri

   Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får efter registrering hos kommunen anordna lotterier under en femårsperiod. 

   Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får efter registrering hos kommunen anordna lotterier under en femårsperiod. 

  • Registrera närvaro - folkhälsoförening

   All närvaro som föreningen registrerar sparas i en databas som finns hos Kultur & Fritid.

   All närvaro som föreningen registrerar sparas i en databas som finns hos Kultur & Fritid.

  • Se register över föreningar i kommunen

   I föreningsregistret finns kontaktuppgifter till kommunens olika föreningar. Där kan du också registrera en förening.

   I föreningsregistret finns kontaktuppgifter till kommunens olika föreningar. Där kan du också registrera en förening.

  • Utvärdera kulturprojekt

   Utvärdering av kulturprojekt finansierade med kulturbidrag från Kungsbacka kommun. 

   Utvärdering av kulturprojekt finansierade med kulturbidrag från Kungsbacka kommun. 

  Visa allaVisa färre

  Utbildning och barnomsorg (31)

  Visa allaVisa färre

  Övriga e-tjänster (2)