Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga, bo och miljö (60)

  • Anmäla eller söka tillstånd för åtgärd inom vattenskyddsområde

   Här kan du anmäla eller söka tillstånd för åtgärder inom våra vattenskyddsområden. Vad man behöver anmäla eller söka tillstånd för regleras i vattenskyddsområdets föreskrifter.

  • Anmäla flytt eller ägarbyte för vatten och avlopp samt hämtning av hushållsavfall

   Om du flyttar eller om fastigheten byter ägare måste du anmäla detta.

  • Anmäla installation av fett- eller oljeavskiljare

   Om du bedriver en verksamhet där fett eller olja riskerar att hamna i avloppsledningarna måste du installera en fett- eller oljeavskiljare och anmäla det till kommunen.

  • Anmäla installation av värmepumpsanläggning

   Här kan du registrera din värmepump, bergvärme, ytjordvärme eller ytvattenvärme.

  • Anmäla installation eller avinstallation av cistern

   Ska du installera en cistern för eldningsolja eller diesel? Eller har du en cistern som ska tas ur bruk. Använd vår e-tjänst för hantering av ditt ärende.

  • Anmäla misstänkt matförgiftning

   Har du blivit sjuk och misstänker att det beror på maten du köpt i Kungsbacka kommun? Skicka in en anmälan om misstänkt matförgiftning via vår e-tjänst.

    

  • Anmäla om tillsyn enligt plan- och bygglagen

   Om du misstänker att någon har byggt utan bygglov eller upptäcker en ovårdad tomt kan du anmäla det till kommunen.

    

  • Anmäla sanering av byggnader eller efterbehandling av förorenad mark

   I denna e-tjänst kan du anmäla sanering av byggnader eller efterbehandling av förorenad mark.

  • Anmäla till möte hos samhällsbyggnadskontoret

   Här hittar du möten som är öppna för anmälan hos Samhällsbyggnadskontoret.

  • Anmäla VA-anslutning

   Om du vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp (VA) anmäler du det här. Här kan du även ansöka om tillfälligt vatten.

  • Anmäla översvämning i bostad

   Anmälan är ett underlag för utredning av kondition och funktion av det kommunala avloppsnätet.

  • Anmälan om vatten, avlopp och avfallshämtning för nybyggd fastighet eller ny verksamhet

   Du som fastighetsägare väljer vilken typ av avfalls- och VA-abonnemang du vill ha. När du tecknar ett abonnemang ingår hämtning av hushållsavfall vid fastigheten, normalt var fjortonde dag.

  • Ansöka om dispens gällande avfallshantering

   Här kan du söka dispens för eldning av trädgårdsavfall, utsortering av matavfall, avskiljning av matavfall från förpackningar, att inte lämna kommunalt avfall till kommunen eller att inte sortera ut bygg- och rivningsavfall. 

  • Ansöka om egen varmkompost

   Här ansöker du om att börja kompostera ditt matavfall.

  • Ansöka om eget omhändertagande av slam, fekalier eller urin

   Det krävs en dispens för att du själv ska få ta hand om ditt avfall från slam, fekalier eller urin. Dispensen är personlig och följer inte fastigheten.

  • Ansöka om enskilt avlopp

   Här kan du ansöka eller anmäla om att få inrätta en ny enskild avloppsanläggning eller ändra en befintlig enskild avloppsanläggning.

  • Ansöka om ersättning för onyttig VA-anläggning

   Här kan du ansöka om ersättning för enskild VA-anläggning som blev onyttig när fastigheten anslöts till det kommunala VA-nätet.

  • Ansöka om förlängt intervall för slamtömning

   Du som har en låg belastning på din avloppsanläggning och som inte behöver ha en årlig slamtömning kan ansöka om att få ett förlängt intervall för slamtömning.

  • Ansöka om gångavstånd för sopkärl

   Här kan du ansöka om att ditt sopkärl ska hämtas på en annan plats än den nuvarande.

  • Ansöka om tillstånd att göra utstakning och lägeskontroll i egen regi

   Här ansöker du om du vill göra utstakning och lägeskontroll i egen regi

  • Ansöka om öppningstillstånd/TA-planer

   Om du ska utföra arbete i trafiken måste du ofta både ha ett så kallat öppningstillstånd för att få gräva samt lämna in en trafikanordningsplan till kommunen.

  • Ansökan om tillstånd att använda eller återkallande av gemensamt avfallskärl

   Innehavarna av upp till fyra intilliggande fastigheter kan gå samman och dela på sopkärl. 

  • Begära planbesked

   Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som fordrar en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan.

  • Beställa bygglovshandlingar

   Här kan du beställa bygglovshandlingar från år 1974 och framåt.

  • Beställa gränsutvisning

   Om du är osäker på läget för fastighetsgränserna på din fastighet kan du beställa en gränsutvisning av oss.

  • Beställa utstakning och lägeskontroll

   Här beställer du utstakning och lägeskontroll av en byggnad i Kungsbacka kommun.

  • Hantera ärenden gällande vattenmätare

   Här kan du som fastighetsägare göra bokningar/beställningar för vattenmätaren i din byggnad. 

  • Hämta innehållsdeklaration för miljöbox för farligt avfall

   När du lämnar ifrån dig farligt avfall i miljöbox ska du alltid skicka med en innehållsdeklaration.

  • Inrapportera fastighetsnära insamling av förpackningsavfall

   Här kan du inrapportera din nulägesinformation om insamling av förpackningar vid flerbostadshus.

    

  • Inrapportera samlokaliserad insamling av förpackningsavfall

   Här kan du inrapportera din nulägesinformation av förpackningsinsamling vid verksamheter som är samlokaliserade med flerbostadshus.

  • Komplettera i pågående ärende till Miljö & Hälsoskydd

   Komplettera ett pågående ärende hos Miljö & Hälsoskydd.

  • Köpa boendeparkering

   Ett tillstånd för boendeparkering innebär att du för en fast subventionerad avgift har möjlighet att parkera inom ett visst område och har fördelar när det gäller långtidsparkering.

  • Lämna grannyttrande till Miljö & Hälsoskydd

   Denna e-tjänst används av dig som ska lämna in grannyttrande till Miljö & Hälsoskydd.

  • Lämna klagomål om störning avseende hälsoskydd eller miljö

   Här kan du lämna klagomål med syfte att undanröja olägenhet för människors hälsa eller skador på miljön. 

  • Lämna svar som granne till Bygglovsavdelningen

   Här kan du som fått meddelande av oss att din granne har sökt bygglov lämna synpunkter på ansökan.

  • Lämna synpunkter på detaljplan

   Du har möjlighet att påverka kommunens planering genom att tycka till när en ny detaljplan tas fram.

  • Redovisa radonmätning

   Som fastighetsägare med lägenheter för uthyrning eller bostadsrättsförening ska du undersöka och säkerställa att radonhalten i lägenheterna ligger under riktvärdet 200 Bq/m³.

  • Redovisa uppgifter om enskild avloppsanläggning

   Inför kommunens tillsyn av små avlopp vill vi att du lämnar in uppgifter om din avloppsanläggning och redovisar hur du sköter anläggningen.

    

  • Redovisa uppgifter om mindre djurgård

   E-tjänsten vänder sig till dig som har fått ett brev från Miljö & Hälsoskydd om att redovisa uppgifter om din djurgård genom besvara frågor som ingår i tillsynen. 

  • Redovisa uppgifter om verksamhet

   Välkommen till självservice för entreprenörer.

   Denna e-tjänst vänder sig till entreprenören som har fått ett informationsbrev från Miljö & Hälsoskydd om att redovisa uppgifter om sin verksamhet.

  • Skicka in lägeskontrollsintyg vid lägeskontroll i egen regi

   Här kan du skicka in lägeskontrollsintyg vid lägeskontroll i egen regi.

  • Skicka in OVK-protokoll

   Skicka in OVK-protokoll

  • Skicka in utredningar till Samhällsbyggnadskontoret

   Utförare av uppdrag inom samhällsplanering använder tjänsten för att skicka in sitt material.

  • Söka attefallsåtgärd eller göra en bygganmälan

   Här kan du som privatperson och företagare ansöka om Attefallsåtgärd eller göra en bygganmälan.

  • Söka bostad genom bostadsförmedlingen

   Kungsbacka kommuns bostadsförmedling har en egen hemsida där du kan registrera dig för att ställa dig i bostadskö, söka lediga lägenheter och läsa mer om hur bostadsförmedlingen fungerar.

  • Söka bygglov för nybyggnad

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka om bygglov för alla typer av nybyggnation.

  • Söka bygglov för tillbyggnad

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka om bygglov för att bygga till en befintlig byggnad.

  • Söka bygglov för övriga åtgärder

   Här kan du ansöka om lov för exempelvis skyltar, marklov, rivningslov, fasadändringar, ändrad användning och solceller.

  • Söka förhandsbesked

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka om förhandsbesked.

  • Söka strandskyddsdispens

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka om strandskyddsdispens.

  • Söka tillfälligt uppehåll av sophämtning och/eller slamtömning

   Om en bebyggd fastighet ska stå helt oanvänd en längre tid går det att få uppehåll i sophämtning och/eller slamtömning.

  • Ta del av bygglovsbeslut

   Här kan du som fått bygglov eller är granne till en fastighet som fått bygglov ta del av beslutet och dess handlingar.

  • Teckna abonnemang för vattenkiosk

   Här kan du teckna ett abonnemang för att kunna tanka vatten från kommunens vattenkiosker.

  • VA-abonnemang - Se dina VA-fakturor och lämna vattenmätarställning

   Här kan du logga in och se dina VA-fakturor och lämna vattenmätarställning.

  Företagande och jobb (33)

  Kommun och politik (4)

  Omsorg och hjälp (32)

  Trafik, resor och utemiljö (7)

  • Ansöka om taxikuponger för resa i annan kommun

   Du som har färdtjänsttillstånd kan ansöka om taxikuponger för resa i annan kommun.

  Uppleva och göra (34)

  Utbildning och barnomsorg (39)

  Övriga e-tjänster (10)

  • Ansöka om pengar ur Erik Hjälmlövs stiftelse

   Här kan du ansöka om pengar ur Erik Hjälmlövs stiftelse. Fonden är till för dig som som har en funktionsnedsättning och bor i Kungsbacka kommun. 

  • Ansöka om stipendium ur Hallgrens och Gagnells fond

   Ungdomar från Kungsbacka kan ansöka till Stiftelsen Ann-Sophie och F.C. Hallgrens och Britten och Gunnar Gagnells fond för ekonomiskt stöd till utbildning.

  • Ansöka om stipendium ur Kapten Menns fond för tekniskt studerande

   Ansökan om stipendium från Stiftelsen Kapten Menns fond för tekniskt studerande. Avser tekniskt studerande ungdom i Kungsbacka.

  • Ansöka om studentstipendium inom Vård och Omsorg

   Stipendiet uppmärksammar studenter som skriver en godkänd kandidat- eller masteruppsats med relevanta områden inom Vård & Omsorgs verksamheter i Kungsbacka.