Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (51)

  • Anmäla eller söka tillstånd för åtgärd inom vattenskyddsområde

   Här kan du anmäla eller söka tillstånd för åtgärder inom våra vattenskyddsområden. Vad man behöver anmäla eller söka tillstånd för regleras i vattenskyddsområdets föreskrifter.

   Här kan du anmäla eller söka tillstånd för åtgärder inom våra vattenskyddsområden. Vad man behöver anmäla eller söka tillstånd för regleras i vattenskyddsområdets föreskrifter.

  • Anmäla flytt eller ägarbyte för vatten och avlopp samt hämtning av hushållsavfall

   Om du flyttar eller om fastigheten byter ägare måste du anmäla detta.

   Om du flyttar eller om fastigheten byter ägare måste du anmäla detta.

  • Anmäla installation av fett- eller oljeavskiljare

   Om du bedriver en verksamhet där fett eller olja riskerar att hamna i avloppsledningarna måste du installera en fett- eller oljeavskiljare och anmäla det till kommunen.

   Om du bedriver en verksamhet där fett eller olja riskerar att hamna i avloppsledningarna måste du installera en fett- eller oljeavskiljare och anmäla det till kommunen.

  • Anmäla installation av värmepumpsanläggning

   Här kan du registrera din värmepump, bergvärme, ytjordvärme eller ytvattenvärme.

   Här kan du registrera din värmepump, bergvärme, ytjordvärme eller ytvattenvärme.

  • Anmäla installation eller avinstallation av cistern

   Ska du installera en cistern för eldningsolja eller diesel? Eller har du en cistern som ska tas ur bruk. Använd vår e-tjänst för hantering av ditt ärende.

   Ska du installera en cistern för eldningsolja eller diesel? Eller har du en cistern som ska tas ur bruk. Använd vår e-tjänst för hantering av ditt ärende.

  • Anmäla misstänkt matförgiftning

   Har du blivit sjuk och misstänker att det beror på maten du köpt i Kungsbacka kommun? Skicka in en anmälan om misstänkt matförgiftning via vår e-tjänst.

    

   Har du blivit sjuk och misstänker att det beror på maten du köpt i Kungsbacka kommun? Skicka in en anmälan om misstänkt matförgiftning via vår e-tjänst.

    

  • Anmäla sanering av byggnader eller efterbehandling av förorenad mark

   I denna e-tjänst kan du anmäla sanering av byggnader eller efterbehandling av förorenad mark.

   I denna e-tjänst kan du anmäla sanering av byggnader eller efterbehandling av förorenad mark.

  • Anmäla till möte hos samhällsbyggnadskontoret

   Här hittar du möten som är öppna för anmälan hos Samhällsbyggnadskontoret.

   Här hittar du möten som är öppna för anmälan hos Samhällsbyggnadskontoret.

  • Anmäla VA-anslutning

   Om du vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp (VA) anmäler du det här. 

   Om du vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp (VA) anmäler du det här. 

  • Anmäla ÅVC-kort för besök hos Vivab

   Du kan lämna avfall på återvinningscentralerna i Varberg och Falkenberg (Vivab) med ditt återvinningskort från Kungsbacka efter att ha anmält det till oss.

   Du kan lämna avfall på återvinningscentralerna i Varberg och Falkenberg (Vivab) med ditt återvinningskort från Kungsbacka efter att ha anmält det till oss.

  • Anmäla översvämning i fastighet

   Anmälan är ett underlag för utredning av kondition och funktion av det kommunala avloppsnätet.

   Anmälan är ett underlag för utredning av kondition och funktion av det kommunala avloppsnätet.

  • Anmälan om vatten, avlopp och avfallshämtning för nybyggd fastighet eller ny verksamhet

   Du som fastighetsägare väljer vilken typ av avfalls- och VA-abonnemang du vill ha. När du tecknar ett abonnemang ingår hämtning av hushållsavfall vid fastigheten, normalt var fjortonde dag.

   Du som fastighetsägare väljer vilken typ av avfalls- och VA-abonnemang du vill ha. När du tecknar ett abonnemang ingår hämtning av hushållsavfall vid fastigheten, normalt var fjortonde dag.

  • Ansöka om boendeparkering

   Ett tillstånd för boendeparkering innebär att du för en fast subventionerad avgift har möjlighet att parkera inom ett visst område och har fördelar när det gäller långtidsparkering.

   Ett tillstånd för boendeparkering innebär att du för en fast subventionerad avgift har möjlighet att parkera inom ett visst område och har fördelar när det gäller långtidsparkering.

  • Ansöka om dispens från utsortering av bygg- och rivningsavfall

   Här kan du ansöka om dispens från kravet om utsortering av bygg- och rivningsavfall enligt 3 kap 15§ i avfallsförordningen (2020:614).

   Här kan du ansöka om dispens från kravet om utsortering av bygg- och rivningsavfall enligt 3 kap 15§ i avfallsförordningen (2020:614).

  • Ansöka om egen varmkompost

   Här ansöker du om att börja kompostera ditt matavfall.

   Här ansöker du om att börja kompostera ditt matavfall.

  • Ansöka om eget omhändertagande av slam, fekalier eller urin

   Det krävs en dispens för att du själv ska få ta hand om ditt avfall från slam, fekalier eller urin. Dispensen är personlig och följer inte fastigheten.

   Det krävs en dispens för att du själv ska få ta hand om ditt avfall från slam, fekalier eller urin. Dispensen är personlig och följer inte fastigheten.

  • Ansöka om enskilt avlopp

   Här kan du ansöka eller anmäla om att få inrätta en ny enskild avloppsanläggning eller ändra en befintlig enskild avloppsanläggning.

   Här kan du ansöka eller anmäla om att få inrätta en ny enskild avloppsanläggning eller ändra en befintlig enskild avloppsanläggning.

  • Ansöka om ersättning för onyttig VA-anläggning

   Här kan du ansöka om ersättning för enskild VA-anläggning som blev onyttig när fastigheten anslöts till det kommunala VA-nätet.

   Här kan du ansöka om ersättning för enskild VA-anläggning som blev onyttig när fastigheten anslöts till det kommunala VA-nätet.

  • Ansöka om förlängt intervall för slamtömning

   Du som har en låg belastning på din avloppsanläggning och som inte behöver ha en årlig slamtömning kan ansöka om att få ett förlängt intervall för slamtömning.

   Du som har en låg belastning på din avloppsanläggning och som inte behöver ha en årlig slamtömning kan ansöka om att få ett förlängt intervall för slamtömning.

  • Ansöka om gångavstånd för sopkärl

   Här kan du ansöka om att ditt sopkärl ska hämtas på en annan plats än den nuvarande.

   Här kan du ansöka om att ditt sopkärl ska hämtas på en annan plats än den nuvarande.

  • Ansöka om planbesked

   Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som fordrar en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan.

   Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som fordrar en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan.

  • Ansöka om utstakning och lägeskontroll i egen regi

   Här ansöker du för utstakning och lägeskontroll i egen regi

   Här ansöker du för utstakning och lägeskontroll i egen regi

  • Ansöka om återvinningskort

   För att lämna avfall på en återvinningscentral i Kungsbacka behöver du ett återvinningskort.

   För att lämna avfall på en återvinningscentral i Kungsbacka behöver du ett återvinningskort.

  • Ansöka om öppningstillstånd/TA-planer

   Om du ska utföra arbete i trafiken måste du ofta både ha ett så kallat öppningstillstånd för att få gräva samt lämna in en trafikanordningsplan till kommunen.

   Om du ska utföra arbete i trafiken måste du ofta både ha ett så kallat öppningstillstånd för att få gräva samt lämna in en trafikanordningsplan till kommunen.

  • Ansökan om tillstånd att använda eller återkallande av gemensamt avfallskärl

   Innehavarna av upp till fyra intilliggande fastigheter kan gå samman och dela på sopkärl. 

   Innehavarna av upp till fyra intilliggande fastigheter kan gå samman och dela på sopkärl. 

  • Beställa bygglovshandlingar

   Här kan du beställa bygglovshandlingar från år 1974 och framåt.

   Här kan du beställa bygglovshandlingar från år 1974 och framåt.

  • Beställa utstakning och lägeskontroll

   Här beställer du utstakning och lägeskontroll av en byggnad i Kungsbacka kommun.

   Här beställer du utstakning och lägeskontroll av en byggnad i Kungsbacka kommun.

  • Hantera vattenmätare

   Här kan du som fastighetsägare göra bokningar/beställningar för vattenmätaren i din byggnad. 

   Här kan du som fastighetsägare göra bokningar/beställningar för vattenmätaren i din byggnad. 

  • Komplettera i pågående ärende till Miljö & Hälsoskydd

   Komplettera ett pågående ärende hos Miljö & Hälsoskydd.

   Komplettera ett pågående ärende hos Miljö & Hälsoskydd.

  • Lämna grannyttrande till Miljö & Hälsoskydd

   Denna e-tjänst används av dig som har fått en begäran om grannyttrande från Miljö & Hälsoskydd.

   Denna e-tjänst används av dig som har fått en begäran om grannyttrande från Miljö & Hälsoskydd.

  • Lämna klagomål om störning avseende hälsoskydd eller miljö

   Här kan du lämna klagomål med syfte att undanröja olägenhet för människors hälsa eller skador på miljön. 

   Här kan du lämna klagomål med syfte att undanröja olägenhet för människors hälsa eller skador på miljön. 

  • Lämna synpunkter på detaljplan

   Du har möjlighet att påverka kommunens planering genom att tycka till när en ny detaljplan tas fram.

   Du har möjlighet att påverka kommunens planering genom att tycka till när en ny detaljplan tas fram.

  • Redovisa radonmätning

   Som fastighetsägare med lägenheter för uthyrning eller bostadsrättsförening ska du undersöka och säkerställa att radonhalten i lägenheterna ligger under riktvärdet 200 Bq/m³.

   Som fastighetsägare med lägenheter för uthyrning eller bostadsrättsförening ska du undersöka och säkerställa att radonhalten i lägenheterna ligger under riktvärdet 200 Bq/m³.

  • Redovisa uppgifter för hotell och liknande verksamheter

   Här kan du som bedriver hotellverksamhet eller liknande redovisa dina uppgifter om buller, klagomålshantering och energi till Miljö & Hälsoskydd.

   Här kan du som bedriver hotellverksamhet eller liknande redovisa dina uppgifter om buller, klagomålshantering och energi till Miljö & Hälsoskydd.

  • Redovisa uppgifter om enskild avloppsanläggning

   Inför kommunens tillsyn av små avlopp vill vi att du lämnar in uppgifter om din avloppsanläggning och redovisar hur du sköter anläggningen.

    

   Inför kommunens tillsyn av små avlopp vill vi att du lämnar in uppgifter om din avloppsanläggning och redovisar hur du sköter anläggningen.

    

  • Skicka in lägeskontrollsbevis vid lägeskontroll i egen regi

   Här kan du skicka in lägeskontrollsbevis vid lägeskontroll i egen regi.

   Här kan du skicka in lägeskontrollsbevis vid lägeskontroll i egen regi.

  • Söka attefallsåtgärd eller göra en bygganmälan

   Här kan du som privatperson och företagare ansöka om Attefallsåtgärd eller göra en bygganmälan.

   Här kan du som privatperson och företagare ansöka om Attefallsåtgärd eller göra en bygganmälan.

  • Söka bostad genom bostadsförmedlingen

   Kungsbacka kommuns bostadsförmedling har en egen hemsida där du kan registrera dig för att ställa dig i bostadskö, söka lediga lägenheter och läsa mer om hur bostadsförmedlingen fungerar.

   Kungsbacka kommuns bostadsförmedling har en egen hemsida där du kan registrera dig för att ställa dig i bostadskö, söka lediga lägenheter och läsa mer om hur bostadsförmedlingen fungerar.

  • Söka bygglov för nybyggnad

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka om bygglov för alla typer av nybyggnation.

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka om bygglov för alla typer av nybyggnation.

  • Söka bygglov för tillbyggnad

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka om bygglov för att bygga till en befintlig byggnad.

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka om bygglov för att bygga till en befintlig byggnad.

  • Söka bygglov för övriga åtgärder

   Här kan du ansöka om lov för exempelvis skyltar, marklov, rivningslov, fasadändringar, ändrad användning och solceller.

   Här kan du ansöka om lov för exempelvis skyltar, marklov, rivningslov, fasadändringar, ändrad användning och solceller.

  • Söka förhandsbesked

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka om förhandsbesked.

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka om förhandsbesked.

  • Söka strandskyddsdispens

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka om strandskyddsdispens.

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka om strandskyddsdispens.

  • Söka tillfälligt uppehåll av sophämtning och/eller slamtömning

   Om en bebyggd fastighet ska stå helt oanvänd en längre tid går det att få uppehåll i sophämtning och/eller slamtömning.

   Om en bebyggd fastighet ska stå helt oanvänd en längre tid går det att få uppehåll i sophämtning och/eller slamtömning.

  • Ta del av bygglovsbeslut

   Här kan du som fått bygglov eller är granne till en fastighet som fått bygglov ta del av beslutet och dess handlingar.

   Här kan du som fått bygglov eller är granne till en fastighet som fått bygglov ta del av beslutet och dess handlingar.

  Företagande och jobb (31)

  Kommun och politik (7)

  • Ansöka om stipendium ur Kapten Menns fond för tekniskt studerande

   Ansökan om stipendium från Stiftelsen Kapten Menns fond för tekniskt studerande. Avser tekniskt studerande ungdom i Kungsbacka.

   Ansökan om stipendium från Stiftelsen Kapten Menns fond för tekniskt studerande. Avser tekniskt studerande ungdom i Kungsbacka.

  Omsorg och hjälp (28)

  Trafik, resor och utemiljö (7)

  • Ansöka om färdtjänst till arbete, studier eller daglig verksamhet

   Du som har färdtjänst kan ansöka om färdtjänstresor till arbete, studier eller daglig verksamhet. 

   Du som har färdtjänst kan ansöka om färdtjänstresor till arbete, studier eller daglig verksamhet. 

  Uppleva och göra (27)

  • Anmäla till priset Kungsbackas olympier

   Här kan du anmäla till priset Kungsbackas olympier.

   Här kan du anmäla till priset Kungsbackas olympier.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Anmäla till Selfcareläger på Bostället i Frillesås - Ung i Kungsbacka

   Selfcareläger Ung i Kungsbacka

   Selfcareläger Ung i Kungsbacka

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Anmäla till Sporthöst 2022

   Anmälan till sporthöst 2022. 

   Anmälan till sporthöst 2022. 

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Ansöka om att hyra mobil utrustning - IP Skogen

   Kommunen hyr ut utrustning för läger och evenemang till föreningar. Utrustningen kallas för IP Skogen.

   Kommunen hyr ut utrustning för läger och evenemang till föreningar. Utrustningen kallas för IP Skogen.

  • Ansöka om bidrag för enskilda kulturprojekt

   Är du en enskild aktör inom kultursektorn eller är ni en kulturförening? Då kan du söka bidrag för verksamheten eller ett kulturprojekt.

   Är du en enskild aktör inom kultursektorn eller är ni en kulturförening? Då kan du söka bidrag för verksamheten eller ett kulturprojekt.

  • Ansöka om evenemang i idrottslokal

   Föreningar får ansöka om maximalt två evenemang per termin, ansökan ska lämnas in senast 1 mars inför nästa säsong. Ansökan ska inte avse ordinarie verksamhet som seriespel/matcher eller liknande.

   Föreningar får ansöka om maximalt två evenemang per termin, ansökan ska lämnas in senast 1 mars inför nästa säsong. Ansökan ska inte avse ordinarie verksamhet som seriespel/matcher eller liknande.

  • Ansöka om fritidslots

   Fritidslotsen vänder sig till dig som är ny i Sverige och vill hitta något att göra på fritiden.

    

   Fritidslotsen vänder sig till dig som är ny i Sverige och vill hitta något att göra på fritiden.

    

  • Ansöka om lovbidrag

   Lovbidraget ska stimulera föreningar och andra intressegrupper att ordna speciella aktiviteter för barn och ungdomar under loven. 

   Lovbidraget ska stimulera föreningar och andra intressegrupper att ordna speciella aktiviteter för barn och ungdomar under loven. 

  • Ansöka om pengar från Barbros bankomat

   Barbros bankomat ger stöd till projekt som drivs och genomförs av ungdomar för ungdomar. 

   Barbros bankomat ger stöd till projekt som drivs och genomförs av ungdomar för ungdomar. 

  • Ansöka om Pluspolarekort

   Med Pluspolarekort kan du som har en funktionsvariation ta med dig en vän som stöd, hjälp eller sällskap när du vill ta del av fritids- och kulturutbudet i Kungsbacka.

   Med Pluspolarekort kan du som har en funktionsvariation ta med dig en vän som stöd, hjälp eller sällskap när du vill ta del av fritids- och kulturutbudet i Kungsbacka.

  • Ansöka om registrering av bidragsberättigad förening

   För att få bidrag ska föreningen först vara registrerad och godkänd som bidragsberättigad av nämnden för Kultur & Fritid. 

   För att få bidrag ska föreningen först vara registrerad och godkänd som bidragsberättigad av nämnden för Kultur & Fritid. 

  • Ansöka om årsbidrag för kulturföreningar

   Ideella kulturföreningar i Kungsbacka kan söka för kostnader som har direkt koppling till föreningens offentliga kulturarrangemang.

   Ideella kulturföreningar i Kungsbacka kan söka för kostnader som har direkt koppling till föreningens offentliga kulturarrangemang.

  • Bli arrangör för Pluspolare

   Här kan företag, föreningar och organisationer anmäla sig som Pluspolarearrangör.

   Här kan företag, föreningar och organisationer anmäla sig som Pluspolarearrangör.

  • Boka helg för trygghetsvandring

   Föreningar kan boka tid för att trygghetsvandra i Kungsbacka under sommaren.

   Föreningar kan boka tid för att trygghetsvandra i Kungsbacka under sommaren.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Fylla i checklista för brandvakt vid övernattning i kommunens lokaler

   Fyll i checklista under uppdrag som brandvakt vid övernattning i kommunens lokaler.

   Fyll i checklista under uppdrag som brandvakt vid övernattning i kommunens lokaler.

  • Registrera närvaro - folkhälsoförening

   All närvaro som föreningen registrerar sparas i en databas som finns hos Kultur & Fritid.

   All närvaro som föreningen registrerar sparas i en databas som finns hos Kultur & Fritid.

  • Se register över föreningar i kommunen

   I föreningsregistret finns kontaktuppgifter till kommunens olika föreningar. Där kan du också registrera en förening.

   I föreningsregistret finns kontaktuppgifter till kommunens olika föreningar. Där kan du också registrera en förening.

  • Skicka förslag till Ung i Kungsbacka

   Skicka förslag till Ung i Kungsbacka

   Skicka förslag till Ung i Kungsbacka

  • Ta del av regler vid övernattning i kommunens lokaler

   I denna e-tjänst får du godkänna att du har tagit del av de regler som gäller vid övernattning i Kungsbacka kommuns lokaler.

   I denna e-tjänst får du godkänna att du har tagit del av de regler som gäller vid övernattning i Kungsbacka kommuns lokaler.

  • Ta del av säkerhetsbestämmelser vid övernattning i kommunens lokaler

   Säkerhetsgenomgång vid övernattning i kommunala lokaler.

   Säkerhetsgenomgång vid övernattning i kommunala lokaler.

  • Utvärdera kulturprojekt

   Utvärdering av kulturprojekt finansierade med kulturbidrag från Kungsbacka kommun. 

   Utvärdering av kulturprojekt finansierade med kulturbidrag från Kungsbacka kommun. 

  Utbildning och barnomsorg (36)

  • Anmäla behov av lovomsorg under skollov

   Om ditt barn inte behöver förskola eller fritidshem under skolterminerna men behöver en plats under skolloven finns möjlighet att ansöka om lovomsorg på förskola eller fritidshem. Det gör du med vår blankett.

   Om ditt barn inte behöver förskola eller fritidshem under skolterminerna men behöver en plats under skolloven finns möjlighet att ansöka om lovomsorg på förskola eller fritidshem. Det gör du med vår blankett.

  • Anmäla behov av plats till förskola och pedagogisk omsorg (utan e-legitimation)

   Här kan du som är på väg att flytta hit men ännu inte är folkbokförd här anmäla behov av plats i förskola eller pedagogisk omsorg.

   Här kan du som är på väg att flytta hit men ännu inte är folkbokförd här anmäla behov av plats i förskola eller pedagogisk omsorg.

  • Anmäla behov av specialkost

   För barn och elever i förskola, grundskola och gymnasium som har behov av specialkost utifrån medicinska eller andra skäl. Anmäl vid start eller förändring av specialkost.

   För barn och elever i förskola, grundskola och gymnasium som har behov av specialkost utifrån medicinska eller andra skäl. Anmäl vid start eller förändring av specialkost.

  • Anmäla behov av specialkost för personal

   För personal inom förskola, grundskola och gymnasium som har behov av specialkost utifrån medicinska eller andra skäl. 

   För personal inom förskola, grundskola och gymnasium som har behov av specialkost utifrån medicinska eller andra skäl. 

  • Anmäla elev till Dans för hälsa

   Kursen riktar sig till tonårstjejer i åk 7 i grundskolan upp till år 2 på gymnasiet som har stressrelaterad problematik som oro, magont, huvudvärk och nedstämdhet.

   Kursen riktar sig till tonårstjejer i åk 7 i grundskolan upp till år 2 på gymnasiet som har stressrelaterad problematik som oro, magont, huvudvärk och nedstämdhet.

  • Anmäla ägar- och ledningskrets för fristående förskolor, fritidshem eller pedagogisk omsorg

   Anmälan ska ske vid ny eller förändrad ägar- och ledningskrets. Vid förändring av ägar- och ledningskrets en ska anmälan göras senast en månad efter förändringen ägt rum.

   Anmälan ska ske vid ny eller förändrad ägar- och ledningskrets. Vid förändring av ägar- och ledningskrets en ska anmälan göras senast en månad efter förändringen ägt rum.

  • Ansöka om ersättningskort för förlorat busskort för elev i grundskola

   Om ditt barn har förlorat sitt busskort för skolskjuts som gäller för resor med ordinarie linjetrafik (Västtrafik) kan du som vårdnadshavare ansöka om ett nytt kort via denna e-tjänst. 

   Om ditt barn har förlorat sitt busskort för skolskjuts som gäller för resor med ordinarie linjetrafik (Västtrafik) kan du som vårdnadshavare ansöka om ett nytt kort via denna e-tjänst. 

  • Ansöka om inackorderingstillägg

   Kommunalt inackorderingstillägg kan du få om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten eller i dess närhet.

   Kommunalt inackorderingstillägg kan du få om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten eller i dess närhet.

  • Ansöka om lovskola i grundskolan

   Ansökan om lovskola för elever i grundskolan åk 7-9.

   Ansökan om lovskola för elever i grundskolan åk 7-9.

  • Ansöka om modersmålsundervisning

   Ansök om modersmålsundervisning för elev i förskoleklass, grundskola eller gymnasieskola.

   Ansök om modersmålsundervisning för elev i förskoleklass, grundskola eller gymnasieskola.

  • Ansöka om prövning

   Du kan validera dina kunskaper så att din utbildningstid blir kortare. Du kan även göra en prövning inom om du behöver höja ett betyg eller få betyg i en kurs du inte läst tidigare. Du läser då in kursen helt på egen hand utan undervisning.

   Du kan validera dina kunskaper så att din utbildningstid blir kortare. Du kan även göra en prövning inom om du behöver höja ett betyg eller få betyg i en kurs du inte läst tidigare. Du läser då in kursen helt på egen hand utan undervisning.

  • Ansöka om resebidrag

   Resebidraget består normalt av skolkort som delas ut för ett läsår i taget och som ej kan bytas ut mot kontant ersättning.

   Resebidraget består normalt av skolkort som delas ut för ett läsår i taget och som ej kan bytas ut mot kontant ersättning.

  • Ansöka om skolpeng vid studier i svensk skola utomlands

   Alla elever som är folkbokförda i Kungsbacka kommun har möjlighet att under högst ett läsår studera vid en svensk gymnasieskola. Vi betalar elevens skolpeng direkt till utlandsskolan.

   Alla elever som är folkbokförda i Kungsbacka kommun har möjlighet att under högst ett läsår studera vid en svensk gymnasieskola. Vi betalar elevens skolpeng direkt till utlandsskolan.

  • Ansöka om skolskjuts med personbil för anpassat gymnasium

   Här ansöker du om skolskjuts i form av personbil för ungdom som går på, eller ska börja på, nationellt program på anpassat gymnasium.

   Här ansöker du om skolskjuts i form av personbil för ungdom som går på, eller ska börja på, nationellt program på anpassat gymnasium.

  • Ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder i gymnasiet

   Utöver huvudsaklig finansieringskälla ska det ges ett så kallat tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning.

   Utöver huvudsaklig finansieringskälla ska det ges ett så kallat tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning.

  • Avsluta modersmålsundervisning

   Avslut av modersmålsundervisning för elev i förskoleklass, grundskola eller gymnasieskola.

   Avslut av modersmålsundervisning för elev i förskoleklass, grundskola eller gymnasieskola.

  • Ersätta datorladdare - gymnasieelev

   Här beställer du ersättningsladdare till gymnasieelevdator.

   Här beställer du ersättningsladdare till gymnasieelevdator.

  • Ge digitalt samtycke inom elevhälsans medicinska del

   Här kan du samtycka och få information om vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet som ges i skolan.

   Här kan du samtycka och få information om vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet som ges i skolan.

  • Kontakta kommunalt aktivitetsansvar

   Kontakta oss på det kommunala aktivitetsansvaret.

   Kontakta oss på det kommunala aktivitetsansvaret.

  • Lämna din idé till FG:s Idétorg

   Idétorget är en plattform där pedagoger, personal och elever kan skicka in sina idéer för att öka kvaliteten på undervisningen inom förskola och grundskola. Alla idéer, oavsett om de är digitala eller pedagogiska, är välkomna och förhoppningen är att dessa idéer kan leda till nya innovationer som gynnar både elever och personal.

   Idétorget är en plattform där pedagoger, personal och elever kan skicka in sina idéer för att öka kvaliteten på undervisningen inom förskola och grundskola. Alla idéer, oavsett om de är digitala eller pedagogiska, är välkomna och förhoppningen är att dessa idéer kan leda till nya innovationer som gynnar både elever och personal.

  • Lämna eller ändra schema för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

   Här kan du lämna eller ändra ditt schema för barnets tid på förskola eller fritidshem

   Här kan du lämna eller ändra ditt schema för barnets tid på förskola eller fritidshem

  • Lämna inkomstuppgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

   Avgiften för plats på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg avgörs av bland annat av hushållets gemensamma skattepliktiga bruttoinkomst.

   Avgiften för plats på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg avgörs av bland annat av hushållets gemensamma skattepliktiga bruttoinkomst.

  • Rapportera frånvaro

   Använd e-tjänsten för att rapportera frånvaro i Vklass.

   Använd e-tjänsten för att rapportera frånvaro i Vklass.

  • Registrera familjeförhållanden

   Uppdatering av information för vårdnadshavare som har barn i kommunens verksamheter, på förskola, fritids eller skola.

   Uppdatering av information för vårdnadshavare som har barn i kommunens verksamheter, på förskola, fritids eller skola.

  • Svara på erbjudande av plats för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

   Svara på erbjudande om plats i förskola och pedagogisk omsorg.

   Svara på erbjudande om plats i förskola och pedagogisk omsorg.

  • Säga upp plats för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

   Här kan du säga upp din plats i förskola eller pedagogisk omsorg.

   Här kan du säga upp din plats i förskola eller pedagogisk omsorg.

  • Ta del av terminsbetyg

   Vid terminsslut kan du som vårdnadshavare se elevens terminsbetyg i Vklass.

   Vid terminsslut kan du som vårdnadshavare se elevens terminsbetyg i Vklass.

  • Välja eller byta grundskola och fritidshem

   Val av skola sker på hösten, inför kommande läsår. Observera att e-tjänsten öppnas när det är dags att göra val av skola,  det vill säga nästa gång som e-tjänsten är öppen är inför val av skola för läsåret 2023-2024, 3 -24 oktober 2022. Ansökan om att få byta skola kan ske under hela året, då används vår blankett. Du som är på väg att flytta in i kommunen använder också blanketten.

   Val av skola sker på hösten, inför kommande läsår. Observera att e-tjänsten öppnas när det är dags att göra val av skola,  det vill säga nästa gång som e-tjänsten är öppen är inför val av skola för läsåret 2023-2024, 3 -24 oktober 2022. Ansökan om att få byta skola kan ske under hela året, då används vår blankett. Du som är på väg att flytta in i kommunen använder också blanketten.

  • Ändra kontaktuppgifter för förskola & grundskola (för dig som är vårdnadshavare)

   När du lämnar dina kontaktuppgifter via vår e-tjänst behöver du inte tänka på att uppdatera dem i andra system för förskolan eller skolan, det sker automatiskt.

   När du lämnar dina kontaktuppgifter via vår e-tjänst behöver du inte tänka på att uppdatera dem i andra system för förskolan eller skolan, det sker automatiskt.

  • Ändra taxekategori för barnomsorg

   Här kan du ändra dina uppgifter för taxeberäkning.

   Här kan du ändra dina uppgifter för taxeberäkning.

  Övriga e-tjänster (5)